Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planprogram for Evenes

Planprogram for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik Lufthavn er fastsatt. Dette planprogrammet vil danne grunnlaget for den påfølgende plan- og utredningsprosessen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte den 28. juni 2018 planprogrammet for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik Lufthavn. 

Grensesnitt
Planområdet omfatter også arealer eid av Avinor og andre private berørte grunneiere. Arealene er inkludert i planområdet for avklaring av grensesnirtt mot statlige behov i planprosessen. Forsvarsbygg har ansvaret for gjennomføring av planprosessen. 

Beskrivelse
Planprogrammet omfatter en beskrivelse av tiltaket (utbygging av flystasjonen/lufthavnen), en foreløpig avgrensing av planområdet, et utredningsprogram for konsekvenser av tiltaket og en fremdriftsplan for hele prosessen frem til vedtatt reguleringsplan. Den endelige planavgrensningen vil bli avklart i løpet av arbeidet med reguleringsplanen.

Medvirkning
Plan- og bygningsloven har formelle krav til medvirkning gjennom høring og offentlig ettersyn av reguleringsforslag, hvor lovmessige forpliktelser for annonsering, tilskrivning og offentlig utleggelse danner minimumskrav. Dette kan være tilstrekkelig i reguleringsplaner av mindre omfattende karakter med begrensede konsekvenser for omgivelsene.

For reguleringsplaner med vesentlige virkninger, dvs. planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger, er det krav til medvirkning i form av høring og offentlig ettersyn også av planprogrammet.
Arbeidet med utbygging av Evenes flystasjon har stor offentlig interesse. Forsvarsbygg vil derfor vektlegge åpenhet og medvirkning, og legger opp til at det skal arrangeres åpne møter i flere av fasene i planprosessen.
Oversikt på medvirkning står beskrevet på s. 28 i planprogrammet.

Informasjon om planprosessen

Planprogrammet omhandler primært tiltak som skal etableres på Evenes flystasjon, og arealbruken med planlagte tiltak på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, som utløses av Forsvarets utbygging. 


Dokumenter til planprosessen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.