Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet i den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. 

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har gjennomført utredningsprosessen i samråd med KMD. 

Utgangspunktet for planarbeidet er at det skal være inntil 63000 kvadratmeter bygningsmasse, inkludert rehabilitering, inntil 1000 nye mannskaper, befal og ansatte.

Høring og offentlig ettersyn gjennomført

Det er gjennomført offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Reguleringsplanen legger til rette for kommende utbygginger innenfor planområdet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogram for planarbeidet 26.juni 2018.

Arbeidet er gjennomført som en statlig planprosess etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 6.4 og 12.2.

Reguleringsplanen omfatter både de sivile og de militære deler av flystasjonen/lufthavnen. Planområdet fremgår av kartskissen.
Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg har gjennomført planprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Plandokumenter med konsekvensutredninger:

Reguleringsplan - vedtatt 17. november 2020

Reguleringskart område Evenes

Reguleringsbestemmelser Evenes

Evenes flystasjon planbeskrivelse

Konsekvensutredninger (KU)

KU temarapport Støy

KU temarapport grunn og vannmiljø

KU temarapport kulturminner og kulturmiljø

KU temarapport landbruk

KU temarapport reindrift

KU temarapport landskap

KU temarapport Lokal og regional utvikling

KU temarapport Naturmiljø

KU temarapport Nærmiljø og friluftsliv

KU temarapport Trafikk og veg 


Øvrige vedlegg

Miljørisikovurdering avisningskjemikalier Evenes

ROS analyse Evenes flystasjon

Milepæler i planarbeidet

  • 2020: Statlig reguleringsplan vedtatt 17. november 2020 i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • 3. kvartal 2019: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniserings departementet.
  • 2. kvartal 2019: Åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland
  • 15. og 16 september 2021: Informasjonsmøter i Tjeldsund og Evenes kommune vedrørende støytiltak på helårsboliger. 
  • 25. og 26. oktober 2021 og desember 2023:
    åpne informasjonsmøter på Eveneskjer og i Bogen vedr oppfølging av reguleringsplanen.

Støytiltak

Reguleringsplanens bestemmelser klargjør hvor det skal gjennomføres støytiltak. Forsvarsbygg har vurdert behovet for støytiltak på helårsboliger innenfor støysonen. Etter befaring av Multiconsult AS har Forsvarabygg gitt tilbud til støytiltak til en del boligeiere.

Reguleringsbestemmelsene gir og føring på at passasjerer ikke skal utsettes for lydnivåer over risiko for hørselskade, 115 dB, på Avinor sine områder på lufthavna.

Multiconsult Norge AS: ROS-Analyse mht. risiko for varig hørselsskade fra kampflyaktiviteter på Evenes lufthavn

Offentliggjort 21. januar 2023

Fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkningsfly

  • Samling av jagerfly og maritime patruljefly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser.

  • I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.