Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Revidert eiendomsstrategi for Andøya overlevert til Forsvarsdepartementet

– Veikartet for etterbruken av Andøya flystasjon skal bygge oppunder målet om vekst og utvikling av Andøy-samfunnet, og ivareta Forsvarets operative behov. Dette er bare en start, og allerede rett etter påske tar vi dette arbeidet videre, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Strategien er et samarbeid mellom Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Andøya Space, SAMSKAP og Forsvarsbygg, etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet. 

– Strategien er ikke en fasit på hvordan etterbruken blir, men en konkret tiltaksplan og et veikart for å få på plass avklaringer som er nødvendig for å lykkes med god sivil etterbruk av Andøya flystasjon, sier Thoresen videre.

–Vi har nå i en god prosess klargjort roller, ansvarsforhold og ikke minst konkretisert en lang rekke tema som må avklares slik at man lykkes i dette viktige arbeidet. Vi presenterer nå et godt utgangspunkt og rammeverk for det videre arbeidet, sier direktøren i Forsvarsbygg.

Forsvarsdepartementet tar sikte på rask behandling

–Vi tar sikte på en rask behandling av revidert eiendomsstrategi for bruk og utvikling av arealene og infrastrukturen ved flystasjonen som Forsvarsbygg nå har levert, og er trygge på at det gode arbeidet fortsetter parallelt. Forsvarsbygg har samarbeidet med sentrale aktører for å sikre nok en milepæl i arbeidet med å omstille og videreutvikle Andøya etter at flystasjonen legges ned. Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene, medfører at Forsvaret har behov for tilgang til noe infrastruktur på flystasjonen. Men vi søker å avgrense det omfanget til et absolutt minimum. Det har vært viktig for meg at forsvarssektoren lytter til kommunens og næringslivets behov, og at man sammen finner løsninger som i størst mulig grad tilfredsstiller alle parter i arbeidet videre, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Deltagere i prosjektgruppa uttaler

Ordfører i Andøy kommune, Knut Nordmo,  er tilfreds med at prosessen med å få på plass en revidert eiendomsstrategi og prioritert tiltaksplan for å oppnå raskest mulige areal og infrastruktur avklaringer ved Andøya flystasjon er kommet i gang.

–Dette er en prosess med stor kompleksitet med involvering av mange ulike aktører både nasjonalt og regionalt før man har de nødvendige og påkrevde avklaringer på plass. For å oppnå Andøy kommunes målsetting i omstillingsarbeidet er det avgjørende at alle involverte parter i gjennomføringsfasen av den reviderte eiendomsstrategien og tiltaksplanen samarbeider og bidrar til fremdrift i prosessen.

Andøya space: –Vi er godt fornøyde med arbeidet og strategien som er lagt så langt. Nå er det viktig at de konkrete avklaringene rundt etterbruk kommer på plass fortløpende, sier konserndirektør Odd Roger Enoksen.

Nordland fylkeskommune: –Den reviderte eiendomsstrategien legger et godt grunnlag for den videre utviklingen knyttet til en overgang fra militær til sivil bruk av Andøya Flystasjon. Jeg vil likevel påpeke det store ansvaret som Forsvaret og Forsvarsdepartementet har for å legge alle forhold til rette for at Andøy kommune og næringsinteresser kan ta i bruk arealene til ny næringsvirksomhet. Den nye strategien med fokus på Aerospace og det behov som Andøy Space gruppen har for den infrastrukturen som finnes på flyplassen i dag, må bevares for å sikre denne aktiviteten videre. Her har Forsvaret et særlig ansvar. Det er positivt at det nå nedsattes en samarbeidsgruppe for å sikre at de ulike tiltakene følges opp, uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll.


Anbefaler å etablere samarbeidsavtale og arbeidsgruppe for å implementere strategien og følge opp tiltaksplanen

I den reviderte eiendomsstrategien er det beskrevet en visjon med mål for etterbruken av Andøya flystasjon. Den følger tett opp den opprinnelige eiendomsstrategien. En av anbefalingene prosjektgruppa kommer med, er at en egen arbeidsgruppe nå får i oppdrag å konkret følge opp temaene identifisert i planen, slik at fremdrift sikres og konkrete og nødvendige avklaringer kan foretas. Dette sikrer ressurser, og konkretiserer ansvaret for at tiltakene faktisk gjennomføres og kvitteres ut.

Eksempler på nødvendige avklaringer som må på plass

Arealbehov og eiendomsoverdragelser, hvordan få til sambruk av areal, behovet for ny perimetersikring og balansen mellom sikkerhetsbestemmelser og fremtidig bruk er noen av temaene som i strategien beskrives, konkretiseres og knyttes til ulike aktører. I tillegg vil overføring av flyplassdriften i tråd med Stortingets føringer bli ivaretatt i en egen prosess.

Hele rapporten finner du under:

Revidert eiendomsstrategi

Vedlegg tiltaksplan

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.