Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvor mye penger tjener Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg tjener ikke penger, og har ingen fortjeneste eller profitt. Forsvarsbygg er en statlig etat, med et driftsbudsjett som er en del av forsvarsbudsjettet, og et regnskap som viser hvordan dette budsjettet brukes.

Det er Staten ved Forsvarsdepartementet som eier alle bygg, anlegg og eiendommer (EBA) i sektoren. Forsvarsbyggs rolle er å forvalte EBA på vegne av departementet. Eiendommene, byggene og anleggene som Forsvarsbygg forvalter stilles til disposisjon for brukere i forsvarssektoren for et nærmere bestemt forvaltningsbeløp.

Forvaltningsmodellen er en samarbeidsmodell mellom de tre hovedaktørene Forsvarsdepartementet som eier, Forsvarsbygg som forvalter og etatene, blant dem Forsvaret, som brukere. Sammen finner de tre frem til hvilke EBA løsninger som er tilstrekkelige og hensiktsmessige for forsvarssektoren i fredstid og for normal fredsdrift, men også forberede nødvendig infrastrukturbehov for krise og krig.

Kostnader knyttet til forvaltningen av EBA synliggjøres gjennom en modell som kalles «husleiemodellen». Husleie er kanskje er ord som gir assosiasjoner i retning av profitt og fortjeneste, men det er et begrep som brukes i hele offentlig sektor. Den beskriver hva det koster å forvalte eiendommer, bygg og anlegg. Husleiens størrelse baserer seg på normkostnader for de ulike bygningskategoriene. Leien skal i utgangspunktet være kostnadsdekkende, og vise hva sektoren betaler – altså den reelle kostnaden for drift og vedlikehold av bygg, flyplasser, leire, skytefelt og alle andre typer anlegg.

Husleien inkluderer ikke noen form for fortjeneste eller overskudd. Alle midler som kommer inn gjennom denne modellen går til forvaltning, drift og vedlikehold av byggene. Forsvarsbygg har dermed ingen incentiver for å øke husleien.

Modellen for å bestemme forvaltningskostnad har vært endret flere ganger i løpet av de 20 siste årene, og er fortsatt gjenstand for løpende diskusjon (Mer om dette i denne artikkelen).

Hva da med all EBA som avhendes, går de pengene rett til Forsvarsbygg?

Nei, Forsvarsbygg tjener ikke penger på salgsprosesser. Alt overskudd fra salg av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg tilbakeføres til sektoren og går til å bygge forsvarsevne i stort.

Forsvarsbygg sitt avhendingsmandat går ut på å avhende eiendommer, bygg og anlegg som myndighetene har bestemt ikke lenger skal benyttes av Forsvaret. Dette skjer på en profesjonell og transparent måte, i tråd med regjeringens avhendingsinstruks.

Avhending av EBA finner sted når eiendommer, bygg og anlegg ikke lenger er i bruk, og hvor det ikke er ønskelig å belaste forsvarssektoren med drifts- og vedlikeholdskostnader. I noen tilfeller handler det om å tilbakeføre eiendommer og bygninger til glede for allmenheten, eller til andre eiere som har bedre forutsetninger for videre drift enn hva Forsvarsbygg har innenfor sine budsjetter.

Fant du det du lette etter?