Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hengsvann

Hengsvann skyte- og øvingsfelt ligger i et område med stedvis rik barskog, hvor mye er gammelskog/naturskog. Sammen med fiskerike vann og myrområder fører dette til at mange fugler stortrives i området.

Skyte- og øvingsfelt ligger på grensa mellom Kongsberg og Notodden kommune.

Gammelskog

I øst grenser skyte- og øvingsfeltet til Barmen naturreservat. Naturreservatet har et areal på 15 500 daa, og omfatter et større område med intakt naturskog, stedvis med urskogspreg. En liten del av skyte- og øvingsfeltet nordøst for Hengsvannet (deler av Barmåsen) er innlemmet i reservatet. Vestre deler av Hengsvann skyte- og øvingsfelt ligger i Notodden kommune. Her er det også et urskogspreget område. Dette området har ikke blitt kartlagt i BM-rapporten fordi det i svært liten grad berøres av øvingsaktiviteten.  

Rikt fugleliv

Kombinasjonen med naturskog/urskog, myrområder og fiskerike vann i Hengsvann skyte- og øvingsfelt, gjør at mange fugler også trives i området. Her er det registrert både gråspett, tiur, orrfugl, fiskeørn, kongeørn og storlom. 

Både dyre- og fuglelivet tas hensyn til i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Dette innebærer at det for eksempel avgrenses områder der det ikke er lov å ha militærøvelser, og områder der det ikke skal felles trær. Spesielt sårbare områder følges opp. Dette medfører at dyre- og fuglelivet kanskje får være mer i fred når de har tilhold i et øvingsfelt enn de ellers ville hatt.

I løpet av 2013 og 2014 gjennomføres det en rekartlegging i Hengsvann. Da vil alle områder som tidligere er registrert som viktige naturtyper følges opp, samtidig som eventuelle nye verdier registreres. Viktige artsregistreringer blir tilgjengelige i Artskart, mens eventuelle oppdateringer av naturtypene legges inn i Naturbase.

Gode fiskevann

Hengsvann har vært et flott fiskevann med en tallrik ørretbestand med stor fisk. Helt frem til 1990 ble det tatt ørret på opptil 2 kg. Verken abbor eller sikbestandene var overbefolkede frem til da. Etter det har det skjedd en forandring i vannet som har ført til at bestandene av abbor og sik har blitt betydelig større, mens bestanden av ørret er redusert. Hva som er årsaken vet vi ikke, men for å forsøke å endre denne trenden har Forsvarsbygg gjort tiltak for å bedre forholdene i ørretens tre gytebekker for å se om det hjelper. Tiden vil vise om dette er nok til å få stor-ørreten tilbake i Hengsvann.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: Feltet er gradvis tatt i bruk av Forsvaret etter krigen og er utvidet flere ganger, senest midt på 1980- tallet hvor feltet fikk sin nåværende form og bruk.

Areal:  35 133 daa

Fylke: Buskerud og Telemark

Kommune: Kongsberg og Notodden

Eieforhold: Arealet i Kongsberg eies av Statskog, mens arealet i Notodden eies av tre private grunneiere.

Hovedaktivitet: Foruten avdelinger forlagt på Heistadmoen har feltet i alle år blitt brukt av avdelinger fra andre garnisoner og repetisjonsavdelinger i Sør-Norge, samt allierte, politiet og forsvarsindustrien.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.