Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mjølfjell

Mjølfjell skyte- og øvingsfelt er et geologisk interessant område, som hovedsakelig ligger i alpin sone. Feltet ligger midt i mellom Voss, Nærøyfjorden og Rallarveien/Flåmsbanen, og er svært populært blant friluftslivinteresserte.

Mjølfjell skyte- og øvingsfelt ligger i Voss og Aurland kommune.

Spesiell geologi

Skyte- og øvingsfeltet strekker seg fra ca 320 moh og helt opp til over 1400 moh. Kaldanuten er den høyeste fjelltoppen i skyte- og øvingsfeltet på 1436 moh, men det er flere topper på over 1300 moh i den nordøstre delen av feltet.

Vi finner to markerte daler i Mjølfjell: Brandsetdalen og Rjoanddalen. Terrengformene er karakterisert av relativt rolige terrengformer, ikke minst sett i en Vestlandssammenheng. Det er u-formede dalfører (laget av isbreer) og avrundete topper.

Brandsetdalen er omtalt som et geologisk interessant område (Fylkesmannen i Hordaland 2001). Ved gården Brandset er det utformet en markert terrasse i terrenget - dette er et gammelt breelvdelta. Store arealer i skyte- og øvingsfeltet består av vegetasjonsløse områder med bart fjell, grov rasmark og stein i dagen. Det er lite løsmasser, og det meste av området består av fattig morenemateriale.

Beskjedent artsmangfold

Det er lite næring å finne for planter og dyr i området. Dette kommer klart frem i kartleggingene, da det er et relativt beskjedent artsmangfold å finne. Noen arter er det allikevel verdt å merke seg, for eksempel hvitkurle og søterot.

Hvitkurle har status som nær truet (NT) på rødlista. I Sverige har den status som sterkt truet. Den har fortsatt gode populasjoner i flere fjellområder i Norge. Søterot ble tidligere brukt mye som medisin, noe som tidligere var en trussel for populasjonen. Arten ser ut til å være ganske stabil, men hele 50% av verdens forekomst er i Norge (og én forekomst i Sverige). Resten sitter i sentral- og søreuropeiske fjell.

På grensa mot øst ligger Grånosmyrane naturreservat, som er det eneste større myr- og våtmarksområde i området/regionen. Kontrastene er til dels store i forhold til nærliggende naturlandskap, der Nærøyfjorden/Aurlandsfjorden og tilstøtende daler danner et av de mest storslåtte fjordlandskapene i Norge.

Private hytter og friluftsliv

Skyte- og øvingsfeltet blir brukt som friluftsområde til turgåing og jakt. I Brandsetdalen er det enkelte private hytter innenfor skyte- og øvingsfeltet. På Mjølfjell-siden er det et stort hytteområde på sørsiden av skyte- og øvingsfeltet. Dette genererer en god del ferdsel i området.

Det er ferdselsrestriksjoner ved skarpskyting i skyte- og øvingsfeltet. Dette varsles ved rødt flagg, og for større skytinger annonseres det i lokale aviser. I tillegg er det satt opp generell informasjon på de viktigste ferdselsårene i feltet.

Jakt- og beiteområde

Jaktretten i området er leid ut. Småviltjakt pågår både i Rjoanddalen og Brandsetdalen. I Brandsetdalen er det også hjortejakt. I forbindelse med hjortejakta er det avtaler med rettighetshaverne om at skyte- og øvingsaktivitet ikke skal finne sted under jakta.

Skyte- og øvingsfeltet blir også brukt som utmarksbeite for sau. Skyte- og øvingsfeltet har ikke lagt restriksjoner på beitebruk i feltet.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: 1931
Areal: 131 689 daa
Fylke: Hordaland og Sogn og Fjordane
Kommune: Voss og Aurland
Eieforhold: Leid
Hovedaktivitet: Skyte- og øvingsfeltet brukes av norske avdelinger og utenlandske styrker, i hovedsak NATO-styrker. Mjølfjell skyte- og øvingsfeltet brukes som et infanterifelt, og alle våpentyper unntatt rakettluftvern brukes. Allierte styrker begynte å bruke området i 1967.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.