Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sørlimarka

I Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er det et rikt fugleliv på grunn av de fire artsrike vannene som ligger i, eller i forbindelse med, feltet.

Sørlimarka har vannveier som forbinder feltet med Storvann Nord, som er hovedkilden til drikkevann i Harstad kommune.

Vanlige og vidt utbredte arter

Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er en viktig ressurs for Alliert treningssenter nord (ATS/N). Det ble sommeren 2012 gjennomført en oppdatert kartlegging av feltets biologiske mangfold, og ny biologisk mangfold-rapport for feltet ble klar våren 2013.

Fattige vegetasjonstyper med vanlige og vidt utbredte arter dominerer i skog og heipartiene i Sørlimarka. Noen myrområder er rikere, blant annet langs Tennevasselva. Her finner vi blant annet breimyrull, hårstarr, myrsauløk, fjellfrøstjerne, gulsildre, gulstarr og klubbestarr.

Utrydningstruede fugler i våtmarksområdene

Feltets største verdi er områdets våtmarksområder. Her er det observert flere rødlistede fuglearter de siste årene, blant annet strandsnipe (NT), vipe (NT), storlom (VU) og smålom (VU). Men det er også mange andre vanligere, men morsomme arter av ande- og vadefugler som har dette som leveområde. Noen av disse er kvinand, krikkand, brunnakke, gluttsnipe, rødstilk og grønnstilk.

Skyte- og øvingsfeltet er åpent for allmennheten når det ikke benyttes til øvinger. Dette gjelder både for turaktiviteter, småviltjakt og fiske. Det beiter sau i området i hele beitesesongen (mai – september), området er også en del av Kongsvikdalen reinbeitedistrikt.

Foto: Kvinand er fotografert av Rune Solvang. Bildet kan ikke kopieres og brukes uten tillatelse fra fotografen.

Beliggenhet

faktaboks

Etableringsår: 1996
Areal: 9 611 daa
Fylke: Troms
Kommune: Kvæfjord og Harstad
Eieforhold: Leid
Hovedaktivitet: Øvingsfelt for Alliert treningssenter nord. Her trener blant annet styrker fra både Nederland, Belgia og Storbritannia i tillegg til de norske.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.