Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trondenes

Trondenes skyte- og øvingsfelt består av kalkrike svaberg, som går over i frodig krattskog. Feltet har stor kulturhistorisk verdi, og er et yndet sted for elgjakt.

Trondenes skyte- og øvingsfelt av er en del av det som utgjør Trondenes fort, og ble først etablert av den tyske okkupasjonsmakten i 1943. Trondenes er i dag hjem for Kystjegerkommandoen. Området er lokalisert på Trondeneshalvøya like nord for Harstad i Sør-Troms, og er nok mest kjent for Adolfkanonen, en av Hitlers største landbaserte kanoner.

Historisk sus

Trondenes fort er en del av nasjonale festningsverk, og innehar anlegg med stor kulturhistorisk verdi. Området er unikt da det kombinerer en unik innsikt i norsk krigshistorie i kombinasjon med et naturskjønt landskap. Området har vært bosatt siden vikingtiden, og Asbjørn Selsbane fra Trondenes gård nevnes i Snorres kongesagaer.

Rikt artsmangfold

Strandsonen på Trondenes har flere kalkrike svaberg, som går over i frodig krattskog. Floraen i området er rik med mange kalkkrevende arter, særlig på strandengene. Foruten en rekke typiske eng- og fjellplanter for slike berg, vokser det her også mye storengkall, ei engplante som det stedvis er mye av på Trondenes, men som for øvrig er svært sjelden i Nord-Norge.

Opprinnelsen til forekomstene er ukjent, men en plausibel forklaring kan være at den ble innført med høy som hestefor fra Tyskland under andre verdenskrig. Arten ble for øvrig først påvist i dette området av Torbjørn Alm i 2008. Det er også påvist flere arter dagsommerfugl, som blåvinge, neslesommerfugl, flere ulike ringsommerfugler og ildgulvinge.

Skogen i området har en stor tetthet av spurvefugl. Den gamle lauvskogen i lia ned mot Russevika gir gode forhold for ulike hulerugere som flaggspett og tretåspett. Området brukes også av hønsehauk og spurvehauk.

Elgjakt over på 50 minutter

Det er mye elg på hele Trondeneshalvøya, noe som blant annet resulterte i at elgjakta varte i underkant av 50 minutter i 2011. Det blir sett særlig mange dyr i den sørvendte lia mot Russevika.Tettvokst kratt og underskog gjør Trondenes til et attraktivt område for elg.

Fjæresonen er et viktig leveområde for arter som oter (sårbar), svartand (nært truet), sjøorre (nært truet) og havelle (Norsk rødliste for arter 2010).

Naturmangfoldet ble først kartlagt i 2003. Nykartlegging ble gjennomført sommeren 2012.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: 1943

Areal: 1984 daa

Fylke: Troms

Kommune: Harstad

Eieforhold: Hele eiendommen er i Forsvarets eie.

Hovedaktivitet: Kystjegerkommandoen ble formelt etablert på Trondenes 10. desember 2001 og har siden de ble erklært operative i 2005 hatt sin base på Trondenes.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.