Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ulven

Ulven skyte- og øvingsfelt er med Ulvenvannet et leve- og rasteområde for en rekke utrydningstruede fuglearter. Totalt er det registrert over 100 fuglearter ved vannet.

 

Ulven skyte- og øvingsfelt ligger cirka 20 km sør for Bergen.

Variert natur

Fra de flate områdene rundt leiren sentralt i skyte- og øvingsfeltet og langs Ulvenvannet, stiger terrenget til dels bratt opp mot Skogafjellet i nord, mot Ulvenfjellet i sørvest, og mot Liafjellet i sør. Skogen er dominert av furu, med innplantet gran og buskfuru en rekke steder, og med innslag av edelløvskog på gunstige lokaliteter. Mindre myrarealer finnes i Liafjellet, ved Åsenvatnet og ved bekkeutløpene i vestenden av Ulvenvannet.

Ekserserplass/skytebaneområdet sør for leiren har for det meste glissen grasvegetasjon.

Rikt fugleliv

Omtrent halvparten av Ulvenvannet ligger innenfor grensene til Ulven skyte- og øvingsfelt. Vannet ligger under marin grense, og sammen med den kalkrike berggrunnen gjør dette vannet næringsrikt. Området har en mangeartet verdi knyttet både til hekking, rasting under trekk og overvintring. På Vesleholmen finnes blant annet en makrellternekoloni, eller en blandingskoloni med rødnebbterne.

Hele 18 ulike rødlistede fuglearter er observert her de siste fem årene. De fleste av dem jevnlig og flere hekkende. Noen av artene som holder til i området er dvergdykker, sivhøne og storspove. Dvergdykker er en av artene som er registrert hekkende flere år på rad.

Sjeldne døgnfluer

Strandfaunaen er rik sammenlignet med andre innsjøer på Vestlandet. Spesielt gjelder dette faunaen av døgnfluer, som er representert med flere regionalt sjeldne og svært sjeldne arter.

Vegetasjonen på sørsida av terskelområdet har betydelig innslag av kravfulle arter i fragmenter av edelløvskog og rik kantvegetasjon, men ingen spesielt sjeldne arter er påvist. Nordsida av vatnet har en nokså artsfattig og triviell vegetasjon. Vatnet har en noe underbeskattet ørretbestand. Karuss var tidligere tallrik, men har ikke blomstret opp igjen etter at den ble forsøkt bekjempet for mange år siden.

Sjøbøelva- et eldorado for insekter

Et annet spennede område på Ulven, er Sjøbøelva, som er et viktig bekkedrag. Lokaliteten ligger utenfor Ulven skyte- og øvingsfelt, men har avrenning fra Åsenvatnet, som delvis ligger innenfor. Det er knyttet størst interesse til vassdraget fra utløpet av Åsenvatnet til der hvor elva svinger mot sørvest. Strekningen er ca. 1400 meter lang. Elva går delvis
gjennom myrlandskap, delvis med tett vegetasjon langs bredden, ellers er myra åpen. Dette er et spesielt rikt område når det gjelder insekter.

Både forskere fra Zoologisk museum, Universitet i Bergen, og biologiavdelingen ved Fana Gymnas har studert insekter langs vassdraget. Det er påvist hele 7 vannymfearter og 11 libellearter. Noen av artene var tidligere på rødlisten, men har etter bedre kartlegging ulike steder i landet vist seg å ikke være like sjeldne. Dette er likevel en viktig og rik lokalitet.

 

Fakta

Etableringsår: Ulven leir ble tatt i bruk i 1870-årene

Areal: ca 6450 daa

Fylke: Hordaland

Kommune: Os

Eieforhold: Eid

Hovedaktivitet: Området er øvingsfelt for Ulven leir og brukes hele året både av Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.