Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplanens formål, innhold og gyldighet

Bakgrunn

I 1996 ble det utarbeidet en verneplan for Bergenhus festning. Bakgrunnen var St. meld. 54 (1992-93) "Nasjonale festningsverk" Her ble ti større festninger og fire mindre festningsverk i Forsvarets eie definert som "nasjonale". I meldingen trakk Forsvarsdepartementet videre opp en del grunnleggende retningslinjer for forvaltning av de nasjonale festningsverkene. Som ett av tiltakene ble det foreslått det at det skulle utarbeides en egen verneplan i tilknytning til vedlikeholdsplanen for festningsverkene.

Verneplanen for Bergenhus fra 1996 var et pilotprosjekt når det gjaldt å utvikle en mal for verneplaner, og den første av en serie på 14 verneplaner for festninger i statlig eie. Under arbeidet med de øvrige verneplanene ble malen videreutviklet. I tillegg la man større vekt på innsamling av arkivmateriale og kartlegging av bygningenes endringshistorikk enn det som hadde vært tilfellet i verneplanen for Bergenhus. I årene som har gått siden 1996 har det skjedd en del endringer på festningen, både når det gjelder vernesituasjon, forvaltning og bruk. Verneplanen for Bergenhus var derfor blitt utdatert og var til liten nytte i den daglige forvaltningen. Forsvarsdepartementet ga derfor Forsvarsbygg i oppdrag å revidere/ oppdatere verneplanen og bringe den opp på nivå med verneplanene for de øvrige festningene.