Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hegra festning

FORORD

Hegra festning er i dag særlig kjent for hendelsene i april og mai 1940 da major Holtermann med ca. 250 mann – og én kvinne – motsto det tyske angrepet i 25 dager. Hendelsen ble kjent ut over Norges grenser og representerte en viktig oppmuntring for andre nordmenn under et ellers nedslående og vanskelig felttog. Den er i dag et nasjonalt symbol for norsk motstandsvilje under kampene i 1940. Mindre kjent er Hegra festnings tilknytning til Unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Hegra er et av de mest påkostede militære anlegg bygget forut for unionsoppløsningen. Festningen ble bygget som et sperreanlegg og skulle sikre landtilgangene mot Trondheim fra øst. Ved ferdigstillelsen i 1910 var det en stor begivenhet både politisk og militærstrategisk. Anlegget inngikk i en ny befestet forsvarslinje langs grensen mot Sverige og var del av en ny nasjonal forsvarsplan. I denne sammenhengen representerer Hegra også ønsket om oppbygging av et nasjonalt forsvar.

Forsvarsbygg har på vegne av Forsvarsdepartementet det helhetlige ansvaret for Forsvarets kulturminner. Nasjonale Festningsverk er en enhet i Forsvarsbygg som skal forvalte, bevare og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte. Utfordringen er å gjøre festningene til levende og etterspurte arenaer for kultur, næring og opplevelser uten at det går på bekostning av deres kvaliteter som kulturminner. Verneplanene – som utarbeides for alle de 14 nasjonale festningsverkene – skal være til støtte i dette arbeidet, og danne premiss for øvrige planer som vedrører festningsverkene. Dette er i tråd med anbefalinger i Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Verneplanen er godkjent av Riksantikvaren i brev av 13.august 2004.

Vi håper at verneplanen vil by på god innsikt i historien til et av landets viktigste militærhistoriske kulturminner.

Merknad: Siden verneplanen var ferdig i 2005 har Forsvarsbygg gått gjennom omfattende omorganiseringer. Navn- og rolleendring etter omorganiseringene ikke ajourført i verneplanen.

Image "picture-3-1.jpg" without description

 Den 23. april 1940 åpnet tyskerne ild mot festningen fra en 15 cm kanon plassert vest for Smågård.

Image "picture-9-1.jpg" without description

Beleiringen av Hegra festning ble verdenskjent og en stor nyhet i diverse internasjonale aviser. Utdrag fra Daily Telegraph 22. april 1940.

Image "picture-1-1.jpg" without description

Kommunikasjonstunnel med seks oppganger til kanonstandplasser. Foto: Jiri Havran.