Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Image "chapter-6-75-1.jpg" without description

Verneplanen dannet grunnlaget for fredning av festningen etter kulturminneloven og ble derfor utformet med henblikk på en fremtidig fredningssak. Tilsvarende er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanens bestemmelser er begrenset til Forsvarets eiendom.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§ 15, § 22a, §19, m.fl.) og plan- og bygningsloven/PBL (§ 25.6). For tiltak som er søknadspliktige etter PBL må gjeldende regelverk for slike prosedyrer følges. For automatisk fredede kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

Verneplanen har gyldighet som forvaltningsplan og vil være retningsgivende for Riksantikvarens (RA) saksbehandling.

Dersom katalogisering og bestemmelser etter gjennomført fredning avviker fra verneplanen, vil den bli revidert.