Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trondenes fort

Nasjonale Festningsverk

(Se Verneplan for Trondenes fort, Møvik fort og Austrått fort: http://www.verneplaner.no)

Image "80478_282_01_d.jpg" without description

Etabl.nr.:

190108

Etabl.navn:

Trondenes fort

Etablert år:

1942

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Utdannelse- og øvingsavd./ museum

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Etter «Lofot-raidet» og «Måløy-raidet» i desember 1941 regnet Hitler med en stor britisk landingsoperasjon våren 1942, og holdt det for sannsynlig at tyngdepunktet kom til å ligge i Nord-Norge. Nordverstarkung-programmet ble endelig vedtatt den 13. november 1942. Det innebar bl. a. å forsterke det langtrekkende kystartilleri ved vikige havner og andre krigsviktige anlegg. Narvik var på grunn av malmtransporten av så vital betydning at det ble stilt syv 40,6 cm kanoner til disposisjon for to marinebatterier. Disse ble fordelt på Engeløy og Trondenes, med hhv. 3 og 4 kanoner. Kanonene på Trondenes dekket blant annet hele Vågsfjordbassenget, Engeløybatteriet, hele Vestfjorden samt ytre Ofotfjord.

Image "80478_282_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Trondenes fort ligger på den skogkledte halvøya Trondenes som stikker ut i Vågsfjorden nord for Harstad. Batteriet med de fire 40,6 cm-kanonene («Adolf-kanoner» etter navnet på én av granatene kanonen kunne bruke) ligger på en åsrygg som er orientert SV–NØ midt inne på halvøya. Den nordligste av disse (inv. nr. 1015; kanon 1, kalt «Barbara») er restaurert og drives musealt, mens de tre øvrige (inv. nr. 1012– 1014) er sandblåst og malt

Innenfor etablissementsgrensen finnes også rester av flere andre fortifikatoriske anlegg fra okkupasjonstiden; kanonstillinger, nærforsvarsstillinger, bunkere m. v. Anleggene er gjennomgående i dårlig stand og praktisk talt alt skyts er fjernet.

Bygningsmassen på Trondenes er i hovedsak samlet syd for rekken av 40,6 cm-kanoner. Den består av en del kontor-, messe-, forlegnings-, og lager/verkstedbygg, de fleste oppført under annen verdenskrig og på 1950-tallet. Miljøet som helhet preges av ombygninger og andre endringer.

Historikk

Image "80478_283_01_a.jpg" without description

1940: Før kapitulasjonen i 1940 hadde de allierte styrkene etablert artilleristillinger på åsryggen ovenfor Trondenes kirke som standplass for luftskyts. Et batteri bestående av tre engelske 9,4 cm luftvernkanoner ble således overtatt av tyskerne. Forøvrig var det relativt liten militær aktivitet i Harstad i de første krigsårene.

1942–45: 40,6 cm-batteriene på Trondenes og Engeløy annlagt. Kanonen med bunkere ble lagt noe lenger ut på neset enn de britiske luftvernstillingene. Under byggingen ble det satt opp dekningsbatterier, begge steder med 3 stk 21 cm Skoda K 39/40. Batteri Trondenes II ble satt opp på Rollløya. Da 17 cm-batteriet på Kråkenes var operativt i oktober 1942 ble Trondenes II flyttet til Andenes.

Kanondelene til 40,6 cm-batteriet ble transportert sjøveien til Trondenes. Syd for kirken bygget man en spesiell kai med egen kran for lossing av de tunge delene. Kaien er fortsatt i bruk, men landingssystemet for prammene ble fjernet etter krigen. Delene ble fraktet på vei til batteriområdet. Batteriet stod operativt med tre kanoner i mai 1943, mens den siste kanonen sto klar i august samme år. Arbeidene med batteriet foregikk imidlertid helt frem til kapitulasjonen.

En fangeleir ble etablert øst for kirken. De fleste av fangene omkom under det tunge arbeidet. Etter krigen ble de gravlagde flyttet til gravplassen for krigsfanger på Tjøtta. Brakkene ble brent.

1945: Kystartilleriet overtok Trondenes området 17. juni 1945. Trondenes ble etter dette standkvarter og øvingsplass for kystartilleriet i Nord-Norge.

1946–54: En rekke tyskerbrakker som ble overtatt i 1945 var i meget dårlig forfatning. En nybyggings- og restaureringsplan ble utarbeidet i 1946. Den førte til en storstilet utbygging i årene 1951–54. De fleste bygningene i området er fra denne perioden.

1951–57: 40,6 cm-batteriet tatt inn i K. Brig Ns mobiliiserringssoppsetning. Det ble foretatt flere fullkaliber prøveskytninger med to av kanonene frem til 1957.

1961: 40,6 cm-batteriet tatt ut av mobiliseringsoppsetningen. All instrumentering i KO-plass ble demontert for å gi plass til nytt materiell, og kanonene ble stående uten vedlikehold.

1978: Forsvarsdepartementet godkjente at det skulle stilles midler til rådighet for full restaurering av kanon I – «Barbara». Arbeidet pågikk i årene 1978–82. De øvrige kanonene ble sandblåst og malt i 1991.

1980–94: Et nytt øvingssenter for Harstad Sjøforsvarsdistrikt ble besluttet opprettet. Det ble også vedtatt at Befalsskolen for Infanteriet (BSIN) skulle forlegges til Trondenes. Øvingsssenteret ble formelt etablert sommeren 1987, mens utbyggingen fortsatte frem til 1994. I 1993 vedtok Stortinget at Harstad (og Narvik) Sjøforsvarsdistrikt skulle legges ned, og at det skulle opprettes et nytt Hålogaland Sjøforsvarsdistrikt med standkvarter i Lødingen. Harstad hadde da fungert som kystartillerihovedkvarter for Nord-Norge i 48 år.

2007:Trondenes er fremdeles i militær bruk som base for kystjegerkommandoen, og festningsområdet er derfor ikke åpent for besøkende utenom faste tider for omvisning Nasjonale Festningsverk har forvaltningsansvaret for de bygg og anlegg som ikke er i militær bruk.

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

187

Ant. inv. m/vern:

4

Militærhistorisk landskap

 

Det ekstyske 40,6 cm-batteriet på Trondenes inngår som et av 14 særskilt verneverdige forsvarshistoriske anlegg omtalt i St. meld 54 (1992–93) «Nasjonale festningsverk». Batteriet har som helhet stor verneverdi i nasjonal og internasjonal sammenheng. Innenfor etablissementet finnes også flere andre fortifikatoriske anlegg fra perioden 1940–45 i form av kanonstillinger, nærforsvarstillinger, bunkere m. m. P. g. a. sammenhengen med 40,6 cm-batteriet er det viktig at også disse anleggene bevares som historiefortellende elementer i landskapet. Anleggene vil inngå i landsverneplanen som del av det militærhistoriske landskapet på Trondenes.

Bygningsmassen på Trondenes anses å ha liten verneverdi. De ekstyske bygningene fremstår i liten grad som et enhetlig miljø, og er for en stor del endret gjennom modernisering og ombygging. Flere av bygningene fra 1950-årene har også liten grad av opprinnelighet. Omfanget av vern og forvaltningen av området vil bli nærmere definert gjennom en egen verneplan for etablissementet.

Merknad

Forsvarsbygg har utarbeidet en felles verneplan for etablissementene Møvik, Austrått og Trondenes. Planen gjennomgår anleggene på inventarnummernivå og gir detaljerte retningslinjer for videre forvaltning, herunder videreutvikling og restaurering av anleggene. I verneplanen er det også listet opp en en del inventarer som er foreslått vernet som militærhistorisk landskap. Disse er ikke listet opp her. Vi henviser til verneplanen for mer detaljerte opplysninger.

Image "80478_284_01_a.jpg" without description

190108 Trondenes fort

Image "80478_285_01_a.jpg" without description

Inventar som foreslås vernet

80478_285_02_d.jpgBygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1015

Kanon I

1943

80478_285_03_d.jpgBygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1012

Kanon IV

1943

1013

Kanon III

1943

1014

Kanon II

1943

Fant du det du lette etter?