Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trondenes fort

Se også verneplan for Trondenes fort på http://www.verneplaner.no.

Image "190108_Trondenes_fort_14x7_250.jpg" without description

Etablissementsnummer:

190108

Etablissementsnavn:

Trondenes fort

Etablert år:

1942

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Utdannelse- og øvingsavdeling/museum

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Etter «Lofot-raidet» og «Måløy-raidet» i desember 1941 regnet Hitler med en stor britisk landingsoperasjon våren 1942, og holdt det for sannsynlig at tyngdepunktet kom til å ligge i Nord-Norge. Nordverstarkung-programmet ble endelig vedtatt den 13. november 1942. Det innebar bl.a. å forsterke det langtrekkende kystartilleri ved vikige havner og andre krigsviktige anlegg. Narvik var på grunn av malmtransporten av så vital betydning at det ble stilt syv 40,6 cm kanoner til disposisjon for to marinebatterier. Disse ble fordelt på Engeløy og Trondenes, med hhv. 3 og 4 kanoner. Kanonene på Trondenes dekket blant annet hele Vågsfjordbassenget, mens Engeløybatteriet dekket hele Vestfjorden samt ytre Ofotfjord.

Image "80478_282_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Trondenes fort ligger på den skogkledte halvøya Trondenes som stikker ut i Vågsfjorden nord for Harstad. Batteriet med de fire 40,6 cm-kanonene («Adolf-kanoner» etter navnet på én av granattypene kanonen kunne bruke) ligger på en åsrygg som er orientert SV–NØ midt inne på halvøya. Den nordligste av disse (inventarnummer 1015; kanon 1, kalt «Barbara») er restaurert og drives musealt.

Innenfor etablissementsgrensen finnes også rester av flere andre fortifikatoriske anlegg fra okkupasjonstiden; kanonstillinger, nærforsvarsstillinger, bunkere mv.

Bygningsmassen på Trondenes er i hovedsak samlet sørvest for rekken av 40,6 cm-kanoner. Den består av kontor-, messe-, forlegnings- og lager/verkstedbygg.

Historikk

Image "80478_283_01_a.jpg" without description

1940: Før kapitulasjonen i 1940 hadde de allierte styrkene etablert artilleristillinger på åsryggen ovenfor Trondenes kirke som standplass for luftskyts. Et batteri bestående av tre engelske 9,4 cm luftvernkanoner ble således overtatt av tyskerne. Forøvrig var det relativt liten militær aktivitet i Harstad i de første krigsårene.

1942–45: 40,6 cm-batteriene på Trondenes og Engeløy annlagt. Kanonen med bunkere ble lagt noe lenger ut på neset enn de britiske luftvernstillingene. Under byggingen ble det satt opp dekningsbatterier, begge steder med 3 stk. 21 cm Skoda K 39/40. Batteri Trondenes II ble satt opp på Rolløya. Da 17 cm-batteriet på Kråkenes var operativt i oktober 1942, ble Trondenes II flyttet til Andenes.

Kanondelene til 40,6 cm-batteriet ble transportert sjøveien. Syd for kirken bygget man en spesiell kai med egen kran for lossing av de tunge delene. Kaien er fortsatt i bruk, men landingssystemet for prammene ble fjernet etter krigen. Delene ble fraktet på vei til batteriområdet. Batteriet stod operativt med tre kanoner i mai 1943, mens den siste kanonen sto klar i august samme år. Arbeidene med batteriet foregikk imidlertid helt frem til kapitulasjonen.

En fangeleir ble etablert øst for kirken. Svært mange fanger omkom under det tunge arbeidet. Etter krigen ble de gravlagte flyttet til gravplassen for krigsfanger på Tjøtta. Brakkene ble brent.

1945: Kystartilleriet overtok Trondenes-området 17. juni 1945. Trondenes ble etter dette standkvarter og øvingsplass for kystartilleriet i Nord-Norge.

1946–54: En rekke tyskerbrakker som ble overtatt i 1945 var i meget dårlig forfatning. En nybyggings- og restaureringsplan ble utarbeidet i 1946. Den førte til en storstilet utbygging i årene 1951–54. De fleste bygningene i området er fra denne perioden.

1951–57: 40,6 cm-batteriet tatt inn i K. Brig Ns mobiliserringsoppsetning. Det ble foretatt flere fullkaliber prøveskytninger med to av kanonene frem til 1957.

1961: 40,6 cm-batteriet tatt ut av mobiliseringsoppsetningen. All instrumentering i KO-plass ble demontert for å gi plass til nytt materiell, og kanonene ble stående uten vedlikehold.

1978: Forsvarsdepartementet godkjente at det skulle stilles midler til rådighet for full restaurering av kanon I – «Barbara». Arbeidet pågikk i årene 1978–82. De øvrige kanonene ble sandblåst og malt i 1991.

1980–94: Et nytt øvingssenter for Harstad Sjøforsvarsdistrikt ble besluttet opprettet. Det ble også vedtatt at Befalsskolen for Infanteriet (BSIN) skulle forlegges til Trondenes. Øvingssenteret ble formelt etablert sommeren 1987, mens utbyggingen fortsatte frem til 1994. I 1993 vedtok Stortinget at Harstad (og Narvik) Sjøforsvarsdistrikt skulle legges ned, og at det skulle opprettes et nytt Hålogaland Sjøforsvarsdistrikt med standkvarter i Lødingen. Harstad hadde da fungert som kystartillerihovedkvarter for Nord-Norge i 48 år.

2007Trondenes er fremdeles i militær bruk som base for kystjegerkommandoen, og festningsområdet er derfor ikke åpent for besøkende utenom faste tider for omvisning.

Vern

Verneklasse:

1

Totalt antall inventarer:

187

Antall inventarer med vern:

4

Militærhistorisk landskap

 

Det ekstyske 40,6 cm-batteriet på Trondenes inngår som et av 14 særskilt verneverdige forsvarshistoriske anlegg omtalt i St.meld. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Batteriet har som helhet stor verneverdi i nasjonal og internasjonal sammenheng. Innenfor etablissementet finnes også flere andre fortifikatoriske anlegg fra perioden 1940–45 i form av kanonstillinger, nærforsvarstillinger, bunkere m.m. P.g.a. sammenhengen med 40,6 cm-batteriet er det viktig at også disse anleggene bevares som historiefortellende elementer i landskapet. Anleggene vil inngå i landsverneplanen som del av det militærhistoriske landskapet på Trondenes.

Bygningsmassen på Trondenes for øvrig anses å ha liten verneverdi. De ekstyske bygningene fremstår i liten grad som et enhetlig miljø, og er for en stor del endret gjennom modernisering og ombygging. Flere av bygningene fra 1950-årene har også liten grad av opprinnelighet. Omfanget av vern og forvaltningen av området er nærmere definert i verneplanen for etablissementet.

Merknad

Verneplanen gjennomgår anlegget på inventarnummernivå og gir detaljerte retningslinjer for videre forvaltning, herunder videreutvikling og restaurering av anlegget. I verneplanen er det også forklart opp hva som skal vernes som militærhistorisk landskap. Dette er ikke tatt med her.

Image "80478_284_01_a.jpg" without description

190108 Trondenes fort

Image "80478_285_01_a.jpg" without description

Inventar som er vernet

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, verneklasse 1

Inventarnr.

Opprinnelig funksjon

År

1015

Kanon I

1943

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 1

Inventarnr.

Opprinnelig funksjon

År

1012

Kanon IV

1943

1013

Kanon III

1943

1014

Kanon II

1943