Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Åker gård

Ute av Forsvarets eie.

Image "040306_Aaker_gård_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

040306

Etabl.navn:

Åker gård

Etablert år:

1657

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Regimentsjefsbolig

Opprinnelig operativ sammenheng

Sjefsgård for Opplandske nasjonale infanteriregiment.

Image "80477_224_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Åker gård ligger ved krysset E6 og Rv25 rett utenfor Hamar sentrum. Gården, som opprinnelig lå i et åpent jordbrukslandskap, ligger i dag mer eller mindre inneklemt i et tettbygd område. Anlegget er et svært gammelt gårdsanlegg med en bygningsmasse som i alder spenner fra 1600-tallet og fram til slutten av 1950-tallet. Gården var opprinnelig et typisk totunanlegg der inntunet i det vesentligste er bevart med gjenoppføringen av hovedbygningen etter brann i 1947. Inntunet består ellers av en svalgangsbygning fra 1600-tallet og en empirebygning fra 1836. I tilknytning til inntunet ligger et park/hageanlegg. Av eldre produksjonsbygninger finnes det bare en låve fra slutten av 1800-tallet tilbake. Noe utenfor selve tunanlegget står to gamle stabbur fra midten 1700-tallet. I tillegg til dette består etablissementet av endel nyere bygninger.

Image "80477_224_03_a.jpg" without description

Føderådsbygningen, inv.nr. 0002, er bygget i 1836.

Image "80477_225_01_a.jpg" without description

Hovedbygningen, inv.nr. 0001, ble gjenoppbygget etter brann i 1948.

Image "80477_225_02_a.jpg" without description

Hageanlegget.

Historikk

Bakgrunn: Åker gård ligger i et område der det har vært bosetting i uminnelige tider. Åker gård med nærområde har vært et økonomisk, kultisk og juridisk sentrum for store deler av det norske innlandet fra slutten av folkevandringstiden og fram til ca. 1100.

1657–1898: I 1657 ble det Oplandske Nasjonale infanteriregiment opprettet, og regimentets første sjef oberst Georg Reichwein flyttet inn på Åker. Denne gamle adelige gården var overlatt ham av kronen og var gjennom hele perioden i militært eie.

1898–1947: Gården i sivilt eie. Overtatt av Vang kommune i 1946.

1947–98: Forsvaret overtok hele gården i 1947 og den har siden vært standkvarter for Distriktskommando Østlandet. Hovedbygningen ble totalskadet i en brann i 1947, men bygget opp igjen året etter tilnærmet lik den opprinnelige bygningen.

2005: Åker gård solgt til Statsbygg.

Vern

Fredede inv.:

5

Totalt ant. inv.:

24

Ant. inv. m/vern:

6

Gårdsanlegg; bygninger fra 1600-til 1950-tallet

 
Image "80477_226_01_c.jpg" without description

Interiør i hovedbygningen, inv.nr. 0001.

Åker gård er en av de mest betydningsfulle storgårdene på Østlandet med en lang og tradisjonsrik historie. Denne historien går mye lengre tilbake enn de eldste bygningene på stedet. I tillegg til disse aspektene knytter det seg en lang militærhistorisk periode til stedet, i og med at gården har vært i militært eie i nærmere 300 år. Åker gård består av i alt 12 bygninger, og av disse vil seks bli omfattet av vern. Formålet med vernet er først og fremst å bevare det fine bygningsmiljøet med store bygningsvolumer som danner inntunet. Til tross for at disse tre bygningene er oppført i henholdsvis ca. 1650, 1836 og 1948, er inntunet preget av harmoni både m.h.t. volum og stiluttrykk. Selv om det har skjedd visse endringer innvendig i de to eldste bygningene vil vernet også omfatte interiøret. Interiøret i den gjenoppbyggede hovedbygningen vil også bli omfattet av vern. Årsaken til dette er at interiøret er preget av en solid materialbruk og detaljering, typisk for etterkrigstidens restaureringstankegang. I tillegg til dette omfatter vernet den eldste driftsbygningen. Denne bygningens verneverdi er først og fremst knyttet til dens plassering, hovedvolum og eksteriørutforming. Ut over dette vil vernet også omfatte de to karakteristiske stabburene fra 1753 og området som vist på kartet.

Merknad

Det ble på begynnelsen 1900-tallet foretatt arkeologiske utgravninger på Åker gård, hvor man blant annet fant flere hustufter og gjenstander fra perioden år 400 til år 1000. I denne perioden var gården både tingsted og sete for en småkonge.

Image "80477_226_02_a.jpg" without description

Stabburene fra 1753.

040306 Åker gård

Image "80477_227_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Hovedbygningen

1948

0002

Føderådsbygningen

1836

0003

Drengestue

Ca. 1650

0016

Stabbur

1753

0017

Stabbur

1753

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0008

Stall/låve

Ca. 1890