Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gaustaanlegget

Image "082603_53_Gaustaanlegget_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

082603/ 082653

Etabl.navn:

Gaustaanlegget

Etablert år:

1954

Opprinnelig forsvarsgren:

FFSB

Nåværende funksjon:

Linkstasjon for sivile teletjenester. Turisme.

Opprinnelig funksjon:

Radiolinjestasjon

Opprinnelig operativ sammenheng:

Stasjon tidligere underlagt Forsvarets tele- og datatjeneste. Etablert som ledd i NATOs infrastrukturprogram for å sikre gode radioforbindelser til Vestlandet. Erstattet flere utsatte og vanskelig tilgjengelige radiolinjestasjoner.

Image "80477_322_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Gaustatoppen ligger ved Rjukan i Telemark og er med sine 1883 meter et av Sør-Norges høyeste fjell. Nær toppen av fjellet startet Forsvaret i 1954 utbyggingen av en radiolinjestasjon med atkomst via en tunnel i fjellet. Atkomsten foregår dels via en kombinert elektrisk jernbane, dels via to ulike kabelvognsystemer.

Innslaget er på ca. 1200 meters høyde ved en fjellhylle. Her ble det under anleggsarbeidet reist en brakke for opphold og losjering av arbeiderne. Inne i fjellet fraktes man av et elektrisk togsett 855 m inn i fjellet. Deretter går ferden med en mindre utgave av vogntypen som brukes på Fløybanen i Bergen. Distansen er 1030 m med en helning på 39º. Ved denne banens stopp er det bygget maskinrom og en tunnel som fører ut i dagen. Videre transport til radiostasjonen foregår med en kabelvogn som først beveger seg skrått, før den hektes fast i en krok og heises rett opp i anlegget på toppen. På toppen er antennene plassert innvendig i et 60 meter høyt tårn. Anlegget på toppen inneholder også kontorer og ulike lagre i fjell.

Historikk

Image "80477_323_01_a.jpg" without description

Kilde: Finn Lied (m.fl.): Sambandsbølger, Oslo 1978, s. 101.

1953: Forsvarets fellessamband ble ved kgl. res. av 16. oktober opprettet som egen, frittstående fellesinstitusjon.

1954–59: Arbeidet med fjellanlegget ble påbegynt med teknisk støtte fra Hydro på Rjukan. Tunnelen var på byggetidspunktet Europas lengste uten tverrslag. Arbeidet stoppet opp da man møtte permafrost inne i fjellet i 1400 m høyde. Sommeren 1955 ble det anlagt en provisorisk taubane opp til toppen og påbegynt arbeid med fjellrom på toppen. Sand, vann og sement ble fraktet til toppen ved hjelp av fem amerikanske helikoptre og tunnelen forsterket ovenfra og nedover. Anlegget kostet 7 millioner kroner, eller vel det dobbelte av første overslag.

1959: Radiolinjestasjonen satt i drift 15. august. Den offisielle åpningen fant sted 1. juli året etter.

1970: Televerkets anlegg ble bygget og finansiert av dem selv i perioden 1970–72.

Ca 1975: På midten av 1970-tallet ble det utført en del forsterkningsarbeid på fjellanlegget.

1995: Gaustaanlegget nedbemannet og deler av det tekniske utstyret fjernet.

1998: Gaustaanlegget utgjorde fortsatt en sentral del av Forsvarets radiolinjenett, samt at stasjonen videreformidlet signaler fra Tryvann og annen telekommunikasjon. Forsvaret planla utbygging av en større radar i nærheten av stasjonen.

2007: Gaustaanlegget fortsatt i bruk av Forsvaret. I tillegg har Telenor, Nordkring og Statsnett en avtale om sambruk av anlegget. I årene etter ble det også tillatt sivil prøvedrift av trallebanen i fjellet.

2014: Vesentlige deler av anlegget avhendet og i stor grad tatt i bruk til sivile formål (turisme). 

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

5

Ant. inv. m/ vern:

3

Vernet omfatter fjellanlegget og bygningene for endene av dette

 

Gaustatoppen er et imponerende anlegg og har stor betydning for telekommunikasjonen i Norge. Anlegget har videre høy grad av opprinnelighet og stor sjeldenhetsverdi som teknisk kulturminne.

De tekniske utfordringene som arbeidet med tunnelen i fem år medførte, viser med tydelighet innsatsen som ble lagt ned i gjennomføringen og omfanget av NATOs infrastrukturprogram i etterkrigstiden. Kabelvognsystemet er levert av samme produsent som Fløybanen i Bergen, men er lengre og betydelig brattere. Kombinasjonen av kabelvogn og heis er unik også i verdenssammenheng.

Anlegget medførte videre en betydelig forbedring i kommunikasjonen mellom Vestlandet og Østlandet.

Vernet omfatter fjellanlegget med kommunikasjonsårer og haller, samt bygningene for endene av fjellanlegget.

Image "80477_324_01_a.jpg" without description

Portalbygget t.h. er tegnet av den kjente arkitekten "PAM" Mellbye.

082603 Gaustaanlegget

Image "082603_082653 Gausta etabl-kart_14,8x7,8_400.jpg" without description

Inventar som foreslås vernet

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Portalbygg

1960

0002

Radiolinjestasjon

1957

Bygninger med verneverdig interiør, verneklasse 2 

0005

Fjellanlegg

1957