Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Høyåsbatteriet

Image "013502_Hoyaasbatteriet_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

013502

Etabl.navn:

Høyåsbatteriet

Etablert år:

1902

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Image "80477_106_02_a.jpg" without description

Opprinnelig operativ sammenheng

Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle kunne stoppe et svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på øst- og vestsiden av Glomma, med sterke punkter i den framskutte linjen øst for elva og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Høyåsbatteriet utgjorde en del av den tilbaketrukne linjen Råde–Moss.

Image "80477_106_03_a.jpg" without description

Siktebordsfundamentet.

Høyåsbatteriet ligger på østsiden av E6 midtveis mellom Solli i Tune og Missingmyr i Råde og hadde opprinnelig meget god utsikt over broovergangene ved Solli og området ved disse. I dag er siktelinjene delvis skjult av tett vegetasjon.

Batteriet ble bygget for seks kanoner fordelt på to stillinger, og har åpne kanonplasser med lavt brystvern. Batteriet er delt i to og er vanskelig å oppdage i terrenget. I dag ses kun deler av det lave brystvernet og fundamentet til siktebordet.

Image "80477_107_01_a.jpg" without description

Brystvern.

Historikk

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprusting for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute blant befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1902: Høyåsbatteriet ferdig.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1920-tallet: På 1920-tallet sank bevilgningene til Forsvaret dramatisk, noe som sammen med et fornyet fiendebilde gjorde at de fleste grensebefestningene ikke lenger ble brukt i øvelsesvirksomhet.

1998: Høyåsbatteriet ble i liten grad benyttet til militær aktivitet. Området er åpent og fungerer som turområde.

2004: Anlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Batteri med militærhistorisk landskap.

 

Høyåsbatteriet har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Det enkle anlegget er i dag tilgrodd, men den opprinnelig formen kan fremdeles ses over bakken, der de enkle konstruksjonene ligger bevart under jord og gress. Anlegget er godt bevart med høy grad av autentisitet.

Batteriet er på grunn av dets opprinnelighet og historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Høyåabatteriet ble fredet ved forskrift 06.05.2004.

Image "80477_108_01_a.jpg" without description

Brystvern – batteriet er tilgrodd, og kan være vanskelig å oppdage i terrenget.

013502 Høyåsbatteriet

Image "80477_109_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør

  

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Batteriet

1902

Image "80477_109_03_a.jpg" without description

Kilde: Truls Nygaard.