Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skorås nordre batteri

Image "012303_Skoraas_N_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

012303

Etabl.navn:

Skorås nordre batteri

Etablert år:

1902

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Image "80477_76_02_a.jpg" without description

Opprinnelig operativ sammenheng

Batteriet ble etablert som del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. Nordre Skorås utgjorde venstre flanke i Fossumavsnittets befestninger, og skulle samvirke med Skorås søndre batteri. Batteriet hadde til oppgave å hindre en fiendtlig krysning av Glomma mellom Langenes jernbanebro og Solli.

Image "80477_76_03_a.jpg" without description

Kanonstandplass og siktebordfundament.

Fysisk miljø

Skorås nordre ligger ca. 100 meter over Glomma, to km nord for Onstadsund. Nærmest befestningen er området holdt åpent, mens siktlinjene mot Glomma stort sett er gjengrodd av barskog. Terrenget foran batteriet er jevnt avrundet. Selve batteriet ligger på en knaus øst for gården Skaarud vestre.

Anlegget har front østover mot Glomma. Det enkle batteriets venstre flankes standplasser er utsprengt i fjell, mens høyre side har oppbygget brystvern. Siktebordets fundament står på en knaus bak standplassene. En enkel trappeforbindelse fører fra høyre fløy ned til en forbindelsesvei som fører til Skorås søndre batteri.

Image "80477_77_01_a.jpg" without description

Batteriets vollgang.

Historikk

1890-årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1902: Batteriet etablert med seks standplasser.

1905: Unionen mellom Sverige og Norge opphørte 7. juni 1905. Men etter en regjeringskonferanse 13. september d. å. ble det iverksatt en delvis mobilisering; beredskapssituasjonen innebar fra samme dag at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene.

Ca. 1965: Avtale inngått mellom Forsvarsdepartementet og Statens friluftsråd om tilrettelegging av flere gamle batterier til friluftsformål, blant annet Skorås nordre batteri. Dette innebar at kommunen overtok tilsyn med området.

2004: Anlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/ vern:

1

Batteriet med omliggende område

 

Batteriet har stor militærhistorisk interesse som en del av et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Dette er en interessant og viktig befestningslinje som inngår som en helhetlig gruppe i landsverneplanen. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden, har også symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen.

De gamle militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden vurderes som en betydelig gruppe militærhistoriske kulturminner i en nasjonal sammenheng. Vernet omfatter alle spor etter militær aktivitet innenfor angitt område.

Anlegget ble fredet ved forskrift 06.05.2004.

Image "80477_78_01_a.jpg" without description

Skorås nordre batteri sett mot front og vollgang.

Image "80477_78_02_a.jpg" without description

Vollgang med venstre fløykanonstandplass.

012303 Skorås nordre batteri

Image "80477_79_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Grensebefestning

1902

Image "80477_79_03_c.jpg" without description

Kilde: Truls Nygaard.