Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vestre batteri

Image "010505_Vestre_batteri_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

010505

Etabl.navn:

Vestre batteri

Etablert år:

1899

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Opprinnelig operativ sammenheng

Sarpsborg Vestre batteri ble bygget ut for å kunne beskytte den operativt viktige Sarpsbroen. Anlegget var et av de tidligste i det som skulle bli et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen anlagt i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. Batteriets hovedoppgave var å bestryke Sarpsbroen med fire kanoner satt opp i front av batteriet, mens to kanoner var vendt mot Sandesund.

Fysisk miljø

Image "80477_38_03_c.jpg" without description

Trappen opp til Vestre batteris høyre fløy.

Sarpsborg Vestre batteri ligger på høyden Landeåsen i Sarpsborg med front mot sydøst. Selve batteriet ligger i et lite skogholt som på alle sider er omgitt av lav boligbebyggelse. Adkomsten går opp fra en bilvei på batteriets bakside, via en vinkelformet trapp med originalt rekkverk av rundjern. Denne trappen er bygget inn i nokså bratt terreng, og fører opp til batteriplassen på den vinklede høyrefløyen.

Sarpsborg Vestre batteri ble bygget som et militæranlegg av permanent karakter og er forholdsvis kraftig oppmurt med bruddsten og kvadersten. Bak batteriets brystvern ligger en åpen batteriplass som forbindelse mellom kanonstandene, idet terrenget ikke gir muligheter for en dekket vollgang. Mellom kanonstandplassene ligger det deknings- og ammunisjonsnisjer med uregelmessig form, som delvis er oppbygget eller utsprengt i batteriplassen. Brystvernet er oppmurt og har jorddekket front. Bak på venstre side av batteriplassen står siktebordet med et murskjold omkring fronten.

Historikk

Image "80477_39_01_a.jpg" without description

Ved strid skulle det oppføres et brystvern rundt siktebordet. Vestre batteri er det eneste batteriet hvor et slikt brystvern er oppført.

1890-årene: Konsulatsaken medførte økt spenning mellom Sverige og Norge.

1899: Østre og Vestre batteri etablert i Sarpsborg. Batteriets fire kanonstandplasser ble anlagt med fire meters bredde og sidemurer med betongkledning. Mellom hver kanonstand var det betjeningsgraver, som hadde én sitteplanke og ett håndmagasin. Batteriet hadde i tillegg et bølgeblikkledt ammunisjonsmagasin på nordsiden og et kanonskur av bordkledt bindingsverk på vestsiden. Hele området var inngjerdet med dobbel port.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1901–03: Befestningsplanen for Glommalinjen og en fremskutt østre linje iverksatt. Bygget en ny fløy til batteriet for to kanoner med to dekningsrom og ammunisjonsrom.

1905: Unionen mellom Sverige og Norge oppløst 7. juni 1905. Etter en regjeringskonferanse 13. september ble det besluttet å iverksette delvis mobilisering, noe som innebar at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene.

1920-tallet: Området makeskiftet i 1921. Fra 1924 ble etablissementet i sin helhet utleid som boligtomt.

1991: Deler av tomten ble solgt til festeren i 1991, med forbehold om at grunnarealet hvor befestningsanlegget lå skulle tilbakeføres til Forsvaret. Forsvaret fikk full råderett over batteriet.

2004: Anlegget fredet

2005: Anlegget ryddet og gjort tilgjengelig for publikum

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Kanonbatteriet med militærhistorisk landskap

 

Sarpsborg Vestre batteri er konstruksjonsmessig godt bevart, med intakt tørrmurkonstruksjon og trappegelendere. Den sentrale delen av anlegget utgjør en interessant og sjelden konstruksjonstype med trapper, brystvern anlagt i vinkel og med rom bak som viser variasjonen innen grensebefestningene. Siktebordet har oppbygd mur ved siktebordet, noe som ellers kun skulle utføres i en konfliktsituasjon og er i seg selv sjeldent.

Batteriet har vesentlig militærhistorisk interesse på grunn av batteriets rolle i et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden har også symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen.

Vestre batteri ble fredet ved forskrift 06. 05. 04

Vernet omfatter det militærhistoriske landskapet med alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt område.

Image "80477_40_01_a.jpg" without description

Uregelmessig murte dekningsgraver.

Image "80477_40_02_c.jpg" without description

Liten ammunisjonsnisje.

Image "80477_40_03_c.jpg" without description

Dør til ammunisjonsmagasin.

010505 Vestre batteri

Image "80477_41_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Grensebefestning

1899

Image "80477_41_03_a.jpg" without description

Kilde: Truls Nygaard