Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Agdenes fyrstasjon

Ute av Forsvarets eie.

Image "162204_Agdenes_fyrstasjon_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

162204

Etabl. navn:

Agdenes fyrstasjon

Etablert år:

1989

Opprinnelig forsvarsgren:

Heimevernet

Nåværende funksjon:

Kurs- og konferanse

Opprinnelig funksjon:

Fyrstasjon

Opprinnelig operativ sammenheng

Anlegget ble først overtatt av Forsvaret i 1989 til kurs- og konferansebruk og kan ikke sies å inngå i en spesiell militær operativ sammenheng. Agdenes fyr må derfor vurderes i sammennheng med Fyrvesenets og Kystverkets virksomhet.

Image "80478_200_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_200_03_c.jpg" without description

Agdenes fyrstasjon er landfast og ligger ytterst på Agdeneset ved innløpet til Trondheimssfjorden. Fyrstasjon utgjør et relativt komplekst bygningsmiljø. Anlegget består av syv bygninger: Et fyrtårn/maskinhus, fyrmesterbolig, fyrbetjentbolig, tre uthus og naust. Boligbebyggelsen er samlet i et tun et stykke fra tårnet, mens naustet ligger nede ved bryggeanlegget. Bygningene ligger likevel så nær hverandre at anlegget fremstår som en lesbar helhet. Midtveis mellom boliger og fyrtårn ses fjøset/doen. Anlegget har også karakteristiske steingjerder og et veinett med rekkverk, typisk for fyrstasjoner. Veien som tidligere førte over fjellet, er i dag langs sjøen.

Nåværende fyrbygning (inv. nr. 0006) – et firkantet betongtårn med rød fyrlykt – er sammenbygd med et maskinhus. Fyrtårnet representerer tredje generasjons fyrbygning på Agdeneset. Fyrbygningen inneholder en rekke tekniske installasjoner, hvorav flere etter Kystverkets oppfatning er sjeldne. Det arbeides med en tilbakeføring/rekonstruksjon av fyrlykten slik at fyrinstallasjonene skal bli komplette. Her gjenstår bare montering av linsen. Restene etter et gammelt fyr ses ved siden av tårnbygget. Anlegget omfatter tre tufter (fyr og bolig, potetkjeller og do).

Boligdelen av anlegget er hierarkisk bygget opp med enebolig til fyrmesteren (inv. nr. 0002) og tomannsbolig til fyrbetjentene (inv. nr. 0003). Likeledes disponerte fyrmesteren et uthus (inv. nr. 0005) alene, mens det andre (inv. nr. 0004), som tilkom betjentene, var delt i to deler og i tillegg inneholdt en hybel for sommervikaren.

Med unntak av brygga er anlegget i relativt god stand. Boligbebyggelsen har eternittkledning fra etterkrigstiden, typisk for Fyrvesenets bygninger fra perioden. Samtlige bygninger har hovedstrukturen og en rekke bygningsmessige detaljer bevart slik at autentisiteten framstår som god.

Historikk

Image "80478_201_01_a.jpg" without description

1804: Agdenes fyrstasjon opprettet. En laftet fyrbygning m lanterne for vokslys på veggen.

1836: Fyret flyttet noe mot sørøst. Ny laftet fyrbygning erstattet den gamle. Den hadde to fyrapparater, ett i hvert karnapp.

1865: Ny hjørnelykt erstatter de to gamle fyrapparatene.

1905: Ny fyrlykt.

1954: Nytt betongtårn reist som erstatning for den gamle fyrbygningen.

1959: Gammel fyrbygning revet.

1960-årene: Bygningsmassen i boligområdet eternittkledt.

1984: Anlegget nedlagt som fyr og erstattet av en fyrlykt 600 m øst for fyret samme år.

1988: Forsvaret overtok fyrstasjonen etter nedleggelsen.

1990-årene: I de senere år har anlegget vært utleid til kurs-, øvings- og fritidsformål for Uttrøndelag politikammers personallforening, som også har sørget for vedlikeholdet.

2003–: Solgt til Klæbu Sparebank og bygningsmassen oppgradert. Foreningen Agdenes Fyr bruker av eiendommen.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

7

Ant. inv. m/vern:

7

Etablissementets korte historie i Forsvarets eie gjør at det i hovedsak må vurderes i sammenheng med landets øvrige fyrstasjoner. Agdenes fyrstasjon har en lang historie på samme sted. Den nåværende tårnbygningen har i seg selv arkitektoniske kvaliteter og inneholder en rekke fyrtekniske installasjoner, hvorav en del er sjeldne. Bygningen utgjør derfor et viktig teknisk/industrielt kulturminne, men er også et verdifullt supplement til bygningsmiljøet for øvrig. Bygningenes grad av opprinnelighet er gjennomgående god. Anlegget har en helhetlig karakter både med hensyn til materialbruk og ved at samtlige viktige bygningsmessige funksjonstyper er bevart. Til dette kommer beliggenheten på Agdeneset, det opparbeidete veinettet og steingjerdene som tilfører anlegget betydelige miljøkvaliteter. Agdenes fyrstasjon er derfor som helhet bevaringsverdig.

Bevaringen omfatter samtlige bygninger og bygningsrester, samt hele området innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Merknad

Agdenes fyr bør også sees i sammenheng med andre kulturminner i området, bl.a. Hambåra fort og torpedostasjon, Agdenes radiolinjestasjon, samt kong Øysteins havn på den andre siden av Agdeneset.

Image "80478_202_01_a.jpg" without description

162204 Agdenes fyrstasjon

Image "80478_203_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Fyrtårn/maskinhus

1956

0006

Fjøs/do

 1956

Bygninger med verneverdig eksteriør og innvendig hovedstruktur, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0002

Fyrmesterbolig

1956

0003

Fyrbetjentbolig

1956

0004

Uthus med hybel

1956

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0005

Uthus

 1956

0007

Naust

1956