Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formålet med verneplanen

En verneplan er ingen plantype som er definert i plan- og bygningsloven eller kulturminneloven. Begrepet brukes imidlertid hyppig om ulike typer av planer innenfor kulturminneforvaltningen.

Verneplaner for enkeltanlegg kan sees på som delplaner i forhold til Forsvarets landsverneplan og som en oppfølging av denne. Hensikten med å lage verneplaner er generelt å bidra til en bedre forvaltning av Forsvarets viktigste kulturmiljøer. Verneplanen skal være et overordnet premissdokument for forvaltning, drift og vedlikehold innenfor det enkelte etablissement.

Formålet for verneplan for Akershus festning kan deles opp i følgende elementer:

  1. Verneplanen skal være en grunnleggende premiss for alle andre planer som Forsvaret utarbeider, dvs. alt fra etablissementsplaner til detaljerte planer for vedlikehold, skjøtsel og restaurering/istandsetting.
  2. Verneplanen skal være utgangspunkt for gjennomføring av fredning.
  3. Verneplanen skal være et hjelpemiddel for forvaltningen, både for den lokale forvaltningsmyndigheten, brukere, Forsvarsbygg og antikvariske myndigheter.