Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innhold og gyldighet av verneplanen

Verneplanen inneholder historikk og informasjon vedrørende nåværende forhold på Akershus festning. Det er lagt vekt på visualisering i form av kart. Som grunnlagsinformasjon er det utarbeidet en katalogdel over alle bygninger og fortifikatoriske anlegg, inneholdende kart og bilder, beskrivelse og vernevurdering. Katalogdelen er utgangspunkt for en samlet vernevurdering og inndeling i vernekategorier. Verneplanen behandler ulike foreslåtte tiltak og gir anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold og restaurering. Verneplanen er ikke en detaljplan; slike må utarbeides særskilt, med verneplanen som premissdokument.

Verneplanen har ingen juridisk status utover å være en forvaltningsplan i Forsvaret, med gyldighet fra det tidspunkt den ble godkjent av Riksantikvaren. Siden planen er utarbeidet i samarbeid med Riksantikvaren, vil planen også være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling vedrørende festningen.

Verneplanens gyldighetsområde begrenser seg til de arealer, bygninger og anlegg som er i Forsvarets eie (se kart verneplanens områdeavgrensing og vernekategorier).

Som en del av verneplanen er det foreslått avgrensning av et fredningsområde. Her er det inkludert områder utenfor Forsvarets eiendom som naturlig tilhører kulturmiljøet rundt Akershus festning, herunder Kontraskjæret og del av Vippetangen (se kart fredning - forslag til områdeavgrensing og vernekategorier).

Riksantikvaren har tidligere varslet igangsettelse av fredningssak for Bergenhus festning etter kulturminnelovens § 20, og det er forutsatt å igangsette fredningssak for alle de «nasjonale festningsverk» etterhvert. Av kapasitetsmessige årsaker vil det ta tid å gjennomføre fredningene. Verneplanen vil være hovedgrunnlaget for fredningssaken. Men det må likevel påregnes at både områdebegrensningen og fredningsbestemmelsene kan avvike noe fra forslaget i verneplanen.

Inntil fredning foreligger vil verneplanen være bindende for Forsvarets egen forvaltning, samt være retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området. Etter at fredningen er gjennomført, vil verneplanen bli revidert slik at den er i samsvar med fredningsvedtaket.