Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rehabilitering av betongkonstruksjoner

Selv om det er en vanlig oppfatning at betong er et tilnærmet vedlikeholdsfritt og evigvarende materiale, har erfaringer i senere tid vist at også betong blir utsatt for ulike nedbrytingsmekanismer som over tid vil føre til at konstruksjonen får alvorlige skader. Som andre bygningsmaterialer, har betong behov for vedlikehold og ettersyn i større eller mindre grad.

Betongkonstruksjoner reiser nye problemstillinger for antikvarisk vedlikehold. Ved vedlikehold og restaurering av bevaringsverdige trebygninger får best resultat ved bruk av tradisjonelle teknikker og materialer. Med tilsvarende valg i forbindelse med betongkonstruksjoner ofte få et resultat som ikke er teknisk tilfredsstillende og som genererer nye vedlikeholdsbehov innen relativt kort tid. Man har derfor i flere sammenhenger valgt å legge vekt på å beholde konstruksjonens form, og tillate bruk av nye materialer og teknikker. Slike vurderinger må imidlertid tas i hvert enkelt tilfelle. Restaureringsarbeidene må også ses i forhold til målsettingen med bevaringen og hvilken bevaringsgrad som er ønskelig for det enkelte objekt.

Image "071769a_77_01.jpg" without description

Møvik fort. Betong er ikke et evigvarende materiale. Bruk av dårlige materialer under oppføring og påkjenning fra vær og vind forårsaker over tid skader. Noen er av rent kosmetisk karakter, andre påvirker konstruksjonen. Det er nødvendig med grundige undersøkelser av skadeomfanget på alle kystfortene. Foto: NIKU

Skadetyper

På grunn av den ferske betongens høye ph-verdi dannes en tett beskyttende oksidfilm rundt armeringen. Denne filmen hindrer korrosjon. Oksidfilmen vil imidlertid over tid bli ødelagt og korrosjonen begynner. Rustproduktet som dannes har et vesentlig høyere volum enn jernet (opp til 5–7 ganger), noe som fører til en sprengvirkning inne i betongen. Over tid vil dette føre til avskalling – såkalt rustsprengning. Saltholdig bygningsmasse i form av sjøsand eller sjøvann, eller høyt saltinnhold lufta vil akselerere ødeleggelsen av oksidfilmen. De ekstyske kystfortene er derfor særlig utsatt for rustsprengning. I særlig grad gjelder dette Møvik, der det er brukt sjøsand som bygningsmateriale.

Ekstyske kystfort er også ofte oppført på kort tid med liten tid til planlegging, dårlig kvalitet på bygningsmaterialene og med en utførelse preget av hastverk. Underdimensjonering og dannelse av setningsskader kan forårsake sprekker eller riss konstruksjonen. Dette kan føre til nye skader som korrosjon eller frostsprengning, samt reduksjon av konstruksjonens styrke og stivhet.

Jevnlig bør det utføres tilstandsanalyser og utbedring av riss og andre småskader slik at man hindrer større reparasjonsarbeider.

Tekniske anvisninger og konsulentbistand

For referanser til håndbøker for betongrehabilitering, se litteraturlisten. Forsvarsbygg har utarbeidet «Håndbok for kulturminneforvaltning». Den inneholder direktiv, retningslinjer, og en samling av informasjonsblader om antikvarisk vedlikehold. I tillegg formidles opplysninger om etater, firmaer, produkter m.v. Generelt skal håndboken legges til grunn for beskrivelse av vedlikeholds- og restaureringsarbeider.

For mange arbeider vil det være behov for særskilt konsulenthjelp utover hva generelle anvisninger kan gi. NFV vil her være koordinerende ledd overfor eksterne konsulentfirmaer.