Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formålet med verneplanen

En av hensiktene med verneplanen fra 1996 var å danne grunnlag for den formelle fredningen av Bergenhus festning. Vurderinger av verneverdi samt forslag til avgrensing og bestemmelser var derfor en viktig del av arbeidet den gangen. Fredningen ble gjennomført 26. mai 2006 og omfatter hele festningsverket Bergenhus med hovedfestningen, ubebygde deler av Koengen, Sverresborg, samt kollen og forterrenget rundt Sverresborg. Det overordnede målet med den reviderte verneplanen for Bergenhus er å legge grunnlaget for forvaltningen av de antikvariske verdiene og sørge for at fredningsbestemmelsene blir overholdt.

Hensikten med verneplanen er:

  1. Verneplanen skal være et grunnleggende premiss for alle andre planer som Forsvarsbygg/ Statsbygg utarbeider for festningen dvs. alt fra helhetsplaner/ arealplaner til årlige vedlikeholds- og skjøtselsplaner.
  2. Verneplanen stadfester vernesituasjon, retningslinjer for vedlikehold, eksisterende forvaltningspraksis og gjeldende avtaler som er inngått vedrørende festningen.
  3. Verneplanen skal med dokumentasjonen av de enkelte delene på festningen, de generelle retningslinjene for vedlikeholdet og beskrivelsen av ansvarsforhold og saksgang være et hjelpemiddel i forvaltningen av festningene både for den lokale forvaltningsmyndighet, og antikvariske myndigheter.
  4. I arbeidet med revidert verneplan er det blitt lagt stor vekt på innsamling av arkivmateriale som tegninger og historiske foto. Hensikten med verneplanen er også å gjøre dette materialet tilgjengelig for et bredere publikum.

Verneplanen tar i seg selv ikke sikte på å gi uttømmende behandling av alle problemstillinger i tilknytning til forvaltningen av festningen. I konkrete prosjekter vil det sannsynligvis være behov for ytterligere undersøkelser. Det er et mål at verneplanen skal løpende oppdateres og suppleres.