Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innhold og gyldighet av verneplanen

Verneplanen inneholder historikk og informasjon om nåværende forhold innenfor Fredrikstad festning. Som grunnlagsinformasjon er det utarbeidet en katalogdel over alle bygninger og fortifikatoriske anlegg, inneholdende kart og bilder, beskrivelse og vernevurdering. Katalogdelen er utgangspunkt for en samlet vernevurdering og inndeling i vernekategorier. Det er også lagt vekt på visualisering i form av kart. Verneplanen behandler ellers ulike foreslåtte tiltak og gir anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold, restaurering og skjøtsel. Verneplanen er likevel ikke en detaljplan, slike må utarbeides særskilt, med verneplanen som premissdokument.

Image "chapter-1-18-1.jpg" without description

Inv nr 0007 Tøihuset. Den tidligere spisesalen for mannskaper brukes nå til konferanser og selskapelighet. Foto: Jiri Havran

Verneplanen har ingen juridisk status utover å være en forvaltningsplan i Forsvaret, med gyldighet fra det tidspunkt den ble godkjent av Riksantikvaren (brev av 26.10.2006). Siden planen er utarbeidet i samarbeid med Riksantikvaren, vil planen også være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling vedrørende festningen.

Riksantikvaren har forutsatt å frede alle de nasjonale festningsverkene etter kulturminneloven. Fredrikstad festning ble fredet 11.12.2008. Verneplanen var hovedgrunnlaget for fredning, derfor er verneplanens kategorisering og vernebestemmelser utformet for å kunne benyttes i fredningsarbeid. Verneplanen er bindende for Forsvarets egen forvaltning, samt retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området.

Verneplanens gyldighetsområde begrenser seg til de arealer, bygninger og anlegg som er i Forsvarets eie (se kart-kapitlet).

Verneplanen er revidert i samsvar med fredningsvedtaket.

Image "chapter-1-19-1.jpg" without description

Deler av Tøyhuset er restaurert til utstillingslokaler for Fredrikstad Museum. Foto: Jiri Havran