Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplanens formål

En verneplan er ingen plantype som er definert i plan- og bygningsloven eller kulturminneloven. Begrepet brukes imidlertid hyppig om ulike typer planer innenfor kulturminneforvaltningen.

Landsverneplanen for bygninger og anlegg i Forsvarets eie, som forelå i desember 2000, gir en samlet oversikt over verneverdige bygninger og anlegg, samt forslag til vernekategorisering. Verneplaner for enkeltanlegg kan sees på som en utdyping av landsverneplanen og som en oppfølging av denne. Formålet med en verneplan kan generelt deles opp i følgende elementer:

  1. generelt å bidra til en bedre forvaltning av Forsvarets viktigste kulturmiljøer.
  2. være et overordnet premissdokument for alle andre planer som Forsvaret utarbeider, dvs. alt fra etablissementsplaner til detaljerte planer for vedlikehold, skjøtsel og restaurering/istandsetting.
  3. være utgangspunkt for fredning etter kulturminneloven og/eller regulering til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.
  4. være et hjelpemiddel for forvaltningen, både for lokale, regionale og sentrale ledd i Forsvarsbygg, for brukere og antikvariske myndigheter.