Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Image "chapter-6-81-1.jpg" without description

Verneplanen dannet grunnlaget for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanens bestemmelser er i prinsippet begrenset til Forsvarets eiendom. Vi har imidlertid funnet det hensiktsmessig også å foreslå vern for enkelte arealer som er en del av vollanlegget, men hvor Fredrikstad kommune er grunneier.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§ 15, §22a, §19 m.fl.) og plan- og bygningsloven (§ 25.6). For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må gjeldende regelverk for slike prosedyrer følges. For automatisk fredete kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

Inntil fredningssaken er gjennomført har verneplanen gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

Verneplanen er revidert iht. fredningen.