Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Fredrikstad festning er å ta vare på et av de best bevarte gammelnederlandske festningsanlegg i Europa. Verneplanens formål er å bidra til ivaretagelsen av de kvaliteter som tentativt er oppregnet under kap. 5.1 Kulturmiljøet. For å oppnå dette er det viktig at:

  • området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av miljøet må opprettholdes og styrkes
  • de fortifikatoriske anleggene bevares slik at funksjon og utforming av de enkelte elementer og sammenhengen mellom dem tydeliggjøres.
  • bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring i henhold til vernebestemmelsene av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer.
  • vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse av kulturminnemyndighet.
  • tiltak i og skjøtsel av landskapet omkring anleggene søker å ivareta, evt. forbedre, virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted, samt respekt for biologisk mangfold.
    Image "chapter-6-83-1.jpg" without description
    Inventar nr. 0010 Kommandantgården. Hagen ligger skjermet til mellom Kommandantgården og Ekserserhuset. Foto: Jiri Havran