Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser brukt i teksten

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FB

Forsvarsbygg

FB/E

Forsvarsbygg/Eiendomsavdelingen

FBMOT

Forsvarsbygg Markedsområde Trondheim

FBT

Forsvarets bygningstjeneste

FBTT

Forsvarsbygg, Regionkontor Trøndelag

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem om eiendommer, bygg og anlegg

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU

Forsvarsmuseet i Oslo

FO

Forsvarets overkommando

FSJ

Forsvarssjefen

HER

Helhetlig eiendomsregister (database i FIS-EBA)

Kml.

Kulturminneloven

LFM

Lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

Pbl.

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

RLH

Roberta Luciani Havran

WERNA

Kulturminnemodulen til FIS-EBA

NRA

Det norske Riksarkivet i Oslo

Image "chapter-8-129-1.jpg" without description

Hovedtunnel

Festningsterminologi

Affutasje: Fellesbetegnelse for de underlag som skyts lå på under skarpskyting og delvis under forflytning innen festningsområdet.

Bankett: Standplass bak brystvernet for skyts eller geværskyttere.

Barakke: Mannskapsforlegning.

Batteri: Artilleristilling/avdeling, omfatter også selve standplassen og dekningsvollen.

Befal: Fellesbetegnelse for offiserer og underoffiserer.

Befestning: System av sperringer og fortifikatoriske anlegg for ildgivning, stridsledelse og forsyningstjeneste. Befestninger har til hensikt å øke lendets naturlige forsvarsmuligheter.

Berme: Det flate jordstykket (bankett) som ligger ved foten av brystvernet/ festningsvollen, dvs. mellom denne og graven. Bermen skal hindre at jordmassene under beskytning av vollen fyller opp vollgraven. Brystvern oppbygget dekning for skyts og mannskap.

Blendering: Avskjermingsmur.

Brystvern: Oppbygget dekning for skyts og mannskap.

Dekket vei: Vei som ble anlagt på kontre-escarpesiden langs vollgraven og som ble beskyttet (dekket) av et brystvern.

Depot: Oppbevaringssted, magasin.

Død vinkel: Et område som ikke nås ved bestrykende ild.

Ekserserplass: Plass for militærøvelser

Escarpe: Den side av festningsvollen som vender mot fienden.

Etablissement: Anlegg for større virksomhet.

Flanke: Sidene i en bastion nærmest kurtinen (hvorfra kurtinen kunne bestrykes med flankerende ild).

Forhugning: Hinder av nedfelt skog. Særlig brukt før piggtrådhindere vant innpass.

Fort: Et mindre, permanent, lukket forsvarsverk som kan forsvares mot alle sider.

Fortifikatoriske anlegg: Bygningstekniske anlegg som utføres for å eliminere/ redusere fiendens våpenvirkninger. Anleggene deles i:

  • provisoriske fortifikatoriske anlegg
  • permanente fortifikatoriske anlegg.

Fremskutte verker: Verker uten direkte forbindelse med hovedverk.

Galleri: Dekket vern for geværskytter som avgir flankeringild langs vollgraven. Oftest plassert i kontre-escarpen.

Glacis: Jevn skråning på utsiden av festningsgraven for å gi fritt skuddfelt.

Gorge: Den siden som danner ryggdekningen, dvs. den innvendige siden som vender bort fra hovedangrepsretningen.

Grav: Vollgrav, utgravet eller naturlig stormhinder foran en befestning. Kan være tørr (eks. Oscarsborg) eller våt (eks. Fredrikstad/Gamlebyen).

Image "chapter-8-130-1.jpg" without description

Utsikt fra lyskasterstandplass på Svartåsen. Foto RLH

Grensebefestning: I snever betydning de anlegg som var ferdige i 1905

Haubits/morter: Krumbaneskyts, skjøt granater/ bomber fylt med krutt.

Ildlinje: Der forsvarene står.

Infanteri: Fotsoldater

Kanon: Komplett sammensetning av rør og affutasje.

Kontre-escarpe: Den side av vollgraven som ligger opp til glaciet (vender fra fienden).

Kaponiere: Bombesikker bygning for geværskyttere, anlagt i en festnings vollgrav

Kasematt: Underjordisk, bombesikker oppholdsrom for festningens mannskap, ofte bygget som en del av festningsvollen.

Kommandoplass: Plass for utøvelse av kommando eller ledelse av operasjoner. Permanente kommandoplasser innredes/ opprettes i dekningsrom/ fjellanlegg.

Krinolineaffutasje: Støpt underlag for skyts.

Løpegrav: Grav som føres gjennom et terreng hvor man kunne bevege seg beskyttet frem mot et beskyttet sted.

Marketenteri: Dagligvarekiosk ved et militært anlegg privat eller halvprivat drevet

Page-fence gjerde: Flettverksgjerde

Poterne: Overdekket gang for beskyttelse av festningsmannskap.

Skyts: Fellesbetegnelse på kanoner, haubitsere og morterer.

Sperrefort: Permanent befestningsanlegg som var laget for å sperre fremrykking i en bestemt retning

Stilling: Det sted der et våpen er plassert eller det området der en avdeling er gruppert.

Stormfritt/stormsikkert: Forsvarsanlegg som er forsynt med grav eller annet hinder som kan holdes under ild, oftest flankerende fra skjulte eller dekkede standplasser.

Utenverk: Et forsvarsanlegg som er plassert utenfor en festnings hovedvoll, ofte forbundet med festningen via sortiporter.