Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Haag-konvensjonen av 1954

I 1961 har Norge ratifisert Haag-konvensjonen av 1954 som inneholder bestemmelser om beskyttelse av kulturminner i tilfelle væpnet konflikt. Konvensjonen inneholder bestemmelser som forplikter de kontraherende parter til å forbedre vern av kulturverdier og til å respektere all kultureiendom på egne eller andre staters territorium ved å unnlate å benytte slike eiendom til formål som vil kunne utsette dem for skade eller ødeleggelse under væpnet konflikt. De kontraherende parter forplikter seg til å avstå fra alle fientligheter rettet mot slik eiendom. I 1969 forelå i Norge forslag til en liste over hvilke kulturminner som skal gis spesiell beskyttelse. Den omfatter bl. a. åtte festningsanlegg, herunder Hegra.

I St.meld. nr. 54 (1992–1993) gikk Forsvarsdepartementet inn for at Hegra festning blir vurdert for spesiell beskyttelse i henhold til Haagkonvensjonen.