Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stortingsmeldning nr. 54 (1992–1993) om nasjonale festningsverk

Hegra festning er i St.meld. nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk omtalt som et etablissement av stor nasjonal betydning fordi det representerer en viktig begivenhet i landets historie. Alle de nasjonale festningsverkene har status som administrativt fredet, det vil si at bygninger og omkringliggende forsvarsverk skal behandles som om de er fredet frem til fredningssaken er gjennomført.1

Stortingsmeldingens hovedmål er å presentere de festningsverkene som ligger under Forsvarsdepartementets forvaltningsområde, samt å redegjøre for de miljø- og kulturaktiviteter som finner sted på disse festningene. Meldingen understreker festningsverkenes nasjonale betydning, men innebærer ingen oppgradering av festningenes formelle vernestatus. Dens betydning ligger i at den fastslår at kulturminneforvaltning er et sektorovergripende ansvar som også Forsvaret må ta sin del av. Forsvarsdepartementet erkjenner videre hovedprinsippet i kulturminneforvaltningen om at ansvaret for å ta vare på egne kulturminner innenfor de områdene man eier eller forvalter påhviler eieren. Samtidig sies det at dagens ordning med militær bruk og militært ansvar for drift og vedlikehold er det beste grunnlaget for bevaring av de antikvariske verdiene. Departementet foreslår at det utarbeides egne forvaltningsplaner som angir behov for istandsettelse, restaurering, skjøtsel, drift, oppsyn, sikkerhet og informasjon.

1 Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk, Forsvarsdepartementet, Oslo 1993.