Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende bygninger og fortifikatoriske anlegg innen for verneområdenes avgrensning på Kongsvinger befestninger.

Hvert katalogoppslag rommer en tekstdel med nøkkelopplysninger, kort historikk og kortfattet bygningsbeskrivelse, vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfesting, tegninger og fotografier.

Katalogdelen er i det vesentligste resultatet av en gjennomgang av arkivalia i Riksarkivet i Oslo og Forsvarsbyggs egne arkiver, samt trykte og utrykte kilder. Materialet er omfattende og det har ikke vært mulig innenfor de gitte rammer å gjennomgå dette i sin helhet. Det har vært lagt vekt på å fremskaffe opplysninger om bygninger og anlegg, mindre på den sammenheng disse elementer har inngått i.

Inventarfortegnelser og prosjekter for «Norges Fæstninger», samt det tegningsmateriale som knytter seg hertil, har dannet grunnlaget for å kunne beskrive de bygnings- og anleggsmessige forandringer. Det er dog kun endringene i hovedtrekkene som blir gjengitt, å detaljere hver eneste forandring har ikke vært mulig. De skriftlige kilders opplysninger er blitt sammenholdt med egne observasjoner. Så vidt det har vært mulig, er originalt tegningsmateriale blitt brukt, kombinert med nye fotografier. En del nyere tegningsmateriale er hentet fra Forsvarsbyggs arkiv i Hamar.

Bygninger som ikke lenger eksisterer er til en vis grad nevnt i Historikk. Lokaliseringen av disse bygninger fremgår for en dels vedkommende i samme kapittels avsnitt om historiske kart. I katalogen er det ikke medtatt kanoner og andre løse gjenstander, flaggstenger eller mindre installasjoner og objekter. Kulturmiljøet, herunder også biologisk mangfold, er omtalt i Kulturmiljøet. Føringer for vedlikehold og restaurering er omtalt i Vedlikehold og restaurering.

Katalogbidrag:

Katalogisering og tekst: Poul J. Neubert.

Fotografier når annet ikke er oppgitt: Poul J. Neubert.

Bidrag til faktaopplysninger: Rektor Per Erik Rastad, Obl. Helge Thomassen, sjef HV-04, Jonny O. Fjell.

Image "070898a_143_01.jpg" without description

Utsikt fra festningen over Vingersjøen.