Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbefalte tiltak

Generelt

På Kristiansten har bygningsmassen, særlig innenfor det antikvariske kjerneområdet, lenge vært stabil og må antas å ha «funnet sin form». De sterkt forfalne fortifikasjoner: Kristiansands bastion, Frølichs redutt og Grüners redutt, som etter 1816 ble overlatt til «tidens deleggelse», vil imidlertid kreve en sikring og da vil det være nødvendig å gjøre en vurdering av graden av restaurering. De er godt dokumentert i eldre tegninger, slik at forutsetningene for en korrekt tilbakeføring, helt eller delvis, er til stede. En tilbakeføring vil heller ikke gripe inn i senere tilkomne historiske lag og vil kunne bidra til en tydeliggjøring av viktige, men I dag vanskelig lesbare deler av festningen.

Det kan også være aktuelt å restaurere vollprofiler etter historiske tegninger, f.eks. på Kongens bastion og Kronprinsessens batteri. Slike tiltak må sees i sammenheng med det kommende arbeidet med å utbedre drenering og festningsmurer.

Når det gjelder bygninger, vil Kommandantboligen kreve noen ytterligere tilrettelegginger i forhold til bruken som kafé og restaurant. Det dreier seg om uteservering og økonomigård.

Den økede bruken av festningen har også skapt behov for toaletter og andre fasiliteter. Både vedskjulet og kasematter er under vurdering for slike formål. Dette må avveies mot de historiske verneverdiene.

Donjonens utvendige puss og hvitting har alltid vært vanskelig å vedlikeholde, og mange metoder er forsøkt i årenes løp. Dette vil fortsatt kreve mye innsats.

Formidling

Kristiansten festning har generelt god tilgjengelighet, idet både fortifikasjonen, forterrenget og flere av bygningene er åpne for publikum. I 0001 Donjonen finnes det en utstilling om begivenhetene knyttet til Armfeldts beleiring av Trondheim i 1718. Festningens historie har også sin plass I Rustkammerets utstillinger. Som det fremgår av litteraturlisten finnes det også en viss litteratur om festningen, som stort sett er lett tilgjengelig.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk håper at foreliggende verneplan gjennom sin sammenstilling av informasjon om festningen supplerer det formidlingstilbud som allerede eksisterer. Et ekstrakt av dette stoffet vil forhåpentlig utkomme i form av en festningsguide som sikter mot det alminnelig interesserte publikum.

Restaurerings- og vedlikeholdsplan

Det er gjennom flere år gjort et betydelig arbeid for å bringe Kristiansten opp på et forsvarlig vedlikeholdsnivå, ikke minst ved å fjerne puss og utbedringer utført med sementholdige produkter. Men det er fortsatt langt frem før det kun er nødvendig med et løpende vedlikehold med tradisjonelle produkter. På basis av en utførlig gjennomgang av hvert enkelt inventar vil det utarbeides en restaureringsog vedlikeholdsplan som gjør rede for hvilke tiltak som er nødvendige og ønskelige, med klare prioriteringer. I løpet av 2007 vil det foreligge en komplett tilstandsanalyse som vil danne underlag for tiltaksplaner. Perspektivet går frem til 2020, hvor festningene forutsettes å være brakt opp til en alminnelig vedlikeholdstilstand.

Vedlikeholdstjenesten: kompetansesikring

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) står for vedlikehold av Kristiansten festning. Selv om vedlikeholdstjenesten i stor grad er basert på eksterne kjøp av tjenester, er det vesentlig at NFV selv innehar nødvendig grunnkompetanse når det gjelder både antikvarisk vedlikehold og forvaltning.

Optimalt bør det være en kjerne av dyktige håndverkere innen forskjellige fag, som igjen kan veilede og kontrollere eksterne firmaer når større arbeider skal utføres. Det bør også etableres rutiner for hvordan tilleggskompetanse skal kunne innhentes, både når det gjelder konsulenter og utførende, f.eks. i form av faste kontakter. Kompetansen må vedlikeholdes og utvikles gjennom rutiner for etterutdannelse, erfaringsutveksling etc. Intern nettverksbygging innenfor Forsvarsbyggs avdelinger er en viktig del av dette, jfr. Håndbok for kulturminneforvaltning.