Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Befestningenes mangfold

Forsvarsanlegg forekommer i mange utforminger, fra rene huskonstruksjoner med vegger og tak til kompakte terrenganlegg uten indre rom. Størrelse, konstruksjon og strategisk betydning varierer sterkt. For oversiktens skyld skilles det her mellom festninger, fort og permanente skanser, selv om det ikke alltid er i overensstemmelse med dagligtale og kartnavn. Til eksempel har både Blakjer skanse og Akerø fort hatt langt viktigere funksjoner enn dagens navnebruk tilsier. Festning oppfattes her som et frittliggende, sluttet forsvarsanlegg med skyts, magasiner, garnison og kommandant, og som oftest med variert militær bebyggelse. Fort er et tilsvarende verk med en viss mengde av de samme ressurser, men direkte underlagt en festning. Begrepet skanse omfatter en rekke forskjellige mindre anlegg som er bemannet når det er nødvendig. De kan være lukkede eller ha åpen rygg, og de kan ha funksjon som selvstendig verk eller del av befestningsanlegg. Artilleriskanser kalles ofte bat-terier, en betegnelse som også er knyttet til selve underlaget for skytset. For øvrig betyr ordet også et visst antall kanoner samlet i gruppe. Lukkede skanser som ligger isolert defineres i alminnelighet som redutter, med tak over kalles de helst blokkhus. Mer ubetydelige befestninger og sperreverk karakteriseres gjerne som forskansninger, og de har i regelen et tydelig provisorisk preg.