Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarets kulturminneeprosjekt

Forsvarets kulturminneprosjekt (FKP) er et samarbeidsprosjekt mellom FBT, RA og FMU. Iganggsetttelsen fant sted i 1995, og arbeidet skulle strekke seg over fire år. Forsvaret stod for finansieringen, med i alt ti millioner kroner til gjennomføringen, som skulle ivaretas gjennom engasjement av seks personer i hel stilling, foruten at man opprettet to pensjonist-hjemler.

For å lette gjennomføringen la man fire av stillingene, to med antikvarfaglige og to datafaglig kompetanse, til FBT. De to øvrige medarbeiderne, med antikvarfaglig kompetanse, ble lagt til RA, mens de to pensjonisthjemlene ble opprettet ved FMU. Dermed kunne prosjektmedarbeiderne møte med fullmakter og som representanter for sine etater, og dette forenklet i høy grad samarbeidsformen. Innnsparringer som følge av svangerskapsspermisjoner og redusert arbeidstid for enkelte meddarbeidere førte til at man kunne styrke prosjektet ved å engasjere ytterligere to personer det siste året. Disse skulle utarbeide og produsere et ommfattende kartmateriale knyttet til Landsverneplanen.

I løpet av prosjektperioden har det skjedd store personellmessige utskiftninger, men slik at de som har forlatt prosjektet har gått over i faste stillinger hos FBT eller RA. Etter opprettelsen av en permanent kulturminneforvaltning i FBT i 1997 har lederen for Fagkontor kulturminneforvaltning også fungert som leder av prosjektet. En følge av utskiftningene har derfor vært at relativt mange personer har opparbeidet seg kompetanse når det gjelder Forsvarets kulturminner. På sikt vil dette ventelig bidra til en økt synliggjøring av Forsvarets mange kulturminner. Dessuten vil det bedre tilgangen på kvalifisert personell ved senere behov.

Image "80476_11_01_a.jpg" without description

Oscarsborg festning . Kanon på affutasje.

Foto: FMU/Even Strømman

Som styringsgruppe for prosjektet ble oppnevnt prosjektleder samt en representant fra hver av samarbeidspartene. FBT hadde som forvalter av den aktuelle eiendomsmassen det overordnede ansvar for prosjektet og et spesielt ansvar for registrering av bygninger og anlegg i Forsvarets eie, samt for utvikling av egnet dataverktøy. Prosjektleder var derfor tilsatt i FBT. RA var tillagt et særlig ansvar for de antikvariske vurderingene av bygg og anlegg – både i løpende saksbehandling og i forhold til Landsverneeplanen. De to etatene hadde i fellesskap ansvar for verneplansarbeidet, mens FMU ivaretok de militærhistoriske vurderinger.