Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppfølgning av prosjektet

De tre samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å følge opp prosjektet. Alt i 1997 opprettet FBT, som den første statsetat utenom RA, en permanent kulturminneforvaltning med tre faste stillinger. Denne er lagt til FBTs sentralledelse ved Eiendomsavdelingen under navnet Fagkontor kulturminneforvaltning. Dette skal utvikles til et kompetansesenter for kulturminnevern i Forsvaret, og når det gjelder deler av kontorets virksomhet vil det fungere etter en «fullmaktsavtale» med RA. FBT/E skal danne bindeleddet mellom Forsvaret og RA i alle antikvariske spørsmål og fungere som saksforberedende ledd for RA. Det presiseres her at FMU er Forsvarets rådgiver i militærhistoriske spørsmål. FBT vil derfor samarbeide med FMU på dette feltet. Man vil i fellesskap utarbeide saksbehandlingsrutiner.

I tiliegg til plan- og byggesaksbehandling vil FBT/E ha ansvaret for å utarbeide verneplaner og skjøtselsplaner.for å ajourføre registreringer, arrangere kursvirksomhet i forbindelse med praktisk kulturminneforvaltning, for koordinering av Forsvarets øvrige miljøvernarbeid og for samarbeidet med eksternt nasjonalt og nordisk mtljø- og bygningsvern.

RA vil videreføre arbeidet gjennom å forestå fredning av statens bygninger på forenklet måte, d.v.s.gjennom forskrift.Videre vil RA avsette ressurser til behandling av saker vedrørende endringer på bygninger og anlegg i verneklasse I og eventuelle øvrige samarbeidsprosjekter.

FMU er pålagt å videreføre registreringen av militærhistoriske kulturminner utenfor Forsvarets eie. Videre er FMU også i fremtiden tillagt den mililitærhistoriske vurdering av bygninger og anlegg som skal avhendes. FMU har i tillegg en direkte interesse av å delta i videreutviklingen av WERNA, sett i forhold til museets særskilte behov. Museet vil derfor ved bruk av kvalifiserte pensjonister videreføre arbeidet. På sikt er det ønskelig med en fast stilling innen saksområdet.

I tillegg kommer samarbeidspartnernes forskningsmessige oppfølgning. Dette kan eksempelvis dreie seg om ulike former for samarbeid med universiteter og høyskoler, eller etablering av restaureringstekniske prosjekter knyttet til nasjonale festningsverk.

For FKPs medarbeidere har Forsvarets kulturminner fremstått som et meget interessant og spennende arbeidsfelt.Til sist ønsker vi også å takke alle våre samarbeidspartnere, både i og utenfor Forsvaret, for uvurderlig hjelp gjennom fire innholdsrike år!

Janne Wilberg

Prosjektleder