Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteratur

(u. n. ) – Vatneleiren 1940–1990: Hærens transportkorps skole og øvingsavdeling. Stavanger 1990.

(u. n. ) – GSV 75 år. Grenseposten [internavis for GSV]. Svanvik 1996.

(u. n. ) – Vefsn bygdebok, bind III og IV. Vefsn hhv. 1977 og 1988.

Andersen, Arnt Tore – Krigstid og fangeliv på Ørland 1940–1945. Beograd 1997.

Andersen, Trygve – Finnmark landforsvar 1944–94. Alta 1994.

Anthonisen, Bent Bågøe – Hanstholm-fæstningen: Nordeuropas største fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig. Ringkøbing 1985.

Arheim, Tom (et. al. ) – Fra Spitfire til F-16: Luftforsvaret 40 år 1944–1984. Oslo 1984.

Asbjørnsen, Øivind – Det norske luftvernartilleris historie. Oslo 1983–85.

Berge, Kjell-Ragnar – Fronten er kysten! Oversyn over tyske festningsverk i Sogn og Fjordane 1940–45. Førde 1995.

Bergflødt, Chr. (red. ) – Fjell festning: et 50 årsminne. Sotra 1995.

Bernhoft, J. C. – Troms Infanteriregiment nr. 16. Særtrykk av Norsk Militært Tidsskrift 1933

Bragstad, Jakob – Fjordane infanteriregiment nr. 10 i gamal og ny tid. Oslo 1996.

Bratberg, Terje – Trondheim byleksikon. Trondheim 1996.

Calmeyer, O. M. – Kristiansand befestningers historikk. Kristiansand 1927.

Christiansen, C. – Marinens tilstedeværelse i Kristiansandområdet gjennom 300 år. Kristiansand 1988.

Eidnes, Asbjørn – Byggeskikk i Harstad. Harstad 1997.

Eidnes, Asbjørn – Trondeneshalvøya i historia. Harstad 1995

Fagerland, T. E. (et. al) – Industristedet Glomfjord: Fra veidemark til kraftsamfunn. Bodø 1998.

FBTS – Verneplan for Bergenhus festning [høringsutkast; mai 1996], Oslo 1996.

Fiva, E. og Skeie, G. – Bodø hovedflystasjon: Noen trekk ved utviklingen. Nordland fylkes musums årbok 1998.

Fjeld, Odd T. – Kystartilleriet gjennom 150 år. Norsk Militært Tidsskrift 1981 (6): 269–292.

Fjeld, Odd T. – 28 cm trippel tårnkanon på Austrått fort . Ørlandet 1996.

Fjellvang, J. (et. al. ) – Arsenalet i Nord-Norge 75 år: 1918–1993. Uten sted 1993.

Fjørtoft, Jan Egil – Kanonene ved Skagerrak. Arendal 1985.

Fjørtoft, Jan Egil – Tyske kystfort i Norge. Arendal 1982.

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger – De Værdalske Befestninger; historiske forsvarsverk i Verdal fra istid til nåtid.

Forsgren, O. P. – Trekk fra Elvegårdsmoens ekserserplass' historie. Militært teknisk tidsskrift 1964 (3)

Forsvarsdepartementet – St. meld . nr. 54 (1992–1993): Nasjonale festningsverk, Oslo 1992.

Fortidsminneforeningen – Statens gamle bygninger. Fortidsminneforeningens årbok 1934.

Fossen, Kjell – Laksevågs historie, bd. 3. Bergen 1984–91.

Fuglerud, Thor – Ørland hovedflystasjons historie. Ørlandet 1995.

Fure, Trygve – Sør-Hålogaland Landforsvar. Infanteriregiment nr. 14. Oslo 1995.

Fylkeskonservatoren i Hordaland – Krigsminne i Hordaland [rapport]. Bergen 1989.

Gamst, Th. – En historisk orientering om Setermoen og Feltartilleribataljonen / Brigaden i Nord-Norge. Norsk artilleritidsskrift 1976: 3–19, 52–69 og 84–107

Gamst, Thorbein – Finnmark under hakekorset. Arendal 1984.

Grankvist, Rolf (et. al. ) – 300 år med Cicignon. Trondheim 1981.

Grimnes, Ole Kristian – Kampen om Hegra. Oslo 1980.

Grüner, H. – Beretninger om Norges befestninger. Kristiania 1902.

Gundersen, Børre Reidar – Agder forsvarsdistrikt: Agder Infanteriregiment nr. 7. Oslo 1998.

Hagen, Knut – Krigsfangene i 1945: Det svenske sykehuset i Fauske. Fauskeboka 1985.

Haneide, N. og Berggren, A. (red. ) – Fred i 50 år: 1945–1995. Skjold 1995

Hasvold, P. M. – Bardu: et tilbakeblik. Bardudalens første bebyggelse og senere utvikling med illustrasjoner og portrætter. Stavanger 1924.

Hegard, Tonte – Fredede hus og anlegg 4: Sør-Trøndelag. Oslo 1986.

Hegland, Jon Rustung – Marineholmens historie. En skildring av Sjøforsvaret i Bergens distrikt 1807–1962. Oslo 1966.

Hegland, Jon Rustung – Sjøforsvarets minevesen 1870–1970. Oslo 1971.

Helgesen, Jan-Petter – Kampen om Sola. Stavanger 1987.

Henriksen, Vera – Luftforsvarets historie, bd. I. Oslo 1994.

Historieutvalget ved Bardufoss flystasjon – Bardufoss flystasjon 50 år 1938–1988. Bardufoss 1988.

Jacobsen, Y. – Adolfkanonen på Trondenes. Norges forsvar 1993: 34–36.

Jakobsen, Einar – Festningen ved havet. Hundvåg 1997.

Jenssen, Oddvar (red.) – Det organiserte forsvar i Nord-Norge og Distriktskommando Nord-Norge 100 år. Harstad 1997.

Jensås, Hans Kristian – Trondheim som regional festningsby. Trondheim 1996.

Jørgensen, Arne og Per Jensen – Krigen 1940–45. Årbok for Tjeldsund 1990.

Kavli, G. – Norges festninger: Fra Fredriksten til Vardøhus. Oslo 1987.

Knudsen, J. I. (red.) – Fortifikasjonsetaten 300 år. Oslo 1988.

Kreyberg, Leiv – Frigjøringen av de allierte krigsfanger i Nordland 1945. Oslo 1946.

Larsson-Fedde, Torbjørn – Lista flystasjon 1941–1996 og Norberg fort 1942–1996. Farsund 1996.

Lian, J. E. – Tilbakeblikk. Griffen 1996 (1) [regimentsavis].

Lindebotten, John – Krigshistorie på Herdla Museum. Bergens Tidende 28. 04. 95.

Lundesgaard, Leif – Brigaden i Nord-Norge 1953–1995. Oslo 1995.

Lyngvi, Arne – Bomber over Laksevåg. Bergen 1991.

Matland, S. (et. al) – Harstad gjennom 90 år. Harstad 1994.

Melien, Tor Jørgen – Vakt og vern: Marinen og kystartilleriet 1914–1918. Forsvarsstudier 1995: 1.

Meyer, Fredrik – Hærens og Marinens flyvåpen 1912–1945. Oslo 1953.

Nagel, Kjell Dahl – Nordenfjeldske dragonregiments historie gjennom 300 år. Steinkjer 1995.

Neitzel, Sönke – Die deutschen Ubootbunker und Bunkerwerfen. Koblenz 1991.

Noach, Kjerstin Gjesdahl – Et byggemiljø: Trondheim 1800–1850. Oslo.

Nord-Trøndelag fylkeskommune – Verneplan for kulturmiljøer i Nord-Trøndelag. Steinkjer 1995.

Oldfelt, C. O. – Redegjørelse for virksomheten ved det Svenska Sjukhuset i Fauske, Norge. Nordisk Medisin 1946: 469–476.

Petersen, O. A. – Den militære innrykning i Bardu 1896–1904. Håløygminne 1948: 580–85 og –49: 1–11.

Ramberg, S. E. L. et. al. – Alta bataljons historie 1898–1995. Alta 1996.

Riksantikvaren – Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Oslo 1998.

Rød, Knut og Julnes, Johan – Aukra gjennom tidene. 1995; Krigsår og fredsfeiring. Molde 1996.

Rønning Balsvik, R. – Vardø: grensepost og fiskevær, Vardø 1989.

Rønning, Anne Holden (et. al) – Glimt fra Ramsunds historie. 1995.

Sinding-Larsen, H. – Vardøen: De forskjellige befestningsanlegg frem gjennem tidene. Oslo 1937.

Sparre, C. – Norges sjøforsvar 1814–1914. Kristiania 1914.

Stava-Knutsen, Skådel (et. al) – Syreneset fort [rapport, Stavanger lærerhøyskole] Stavanger 1993.

Stensland, Trond – Norges sjømilitære opprustning 18955–1902 og forholdet til Sverige, Scandia 1995: 29–44.

Sundlo, K. – Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 15s historie, Bodø 1934.

Svendsen, Ola Øgar – Fredede hus og anlegg 2: Nord-Trøndelag, Universitetsforlaget, Oslo 1982.

Sælensminde, Ole Bjørn – Herdla: fra fredelig bygd til krigsskueplass, Herdla 1996.

Sørensen, Svein H. – Et nasjonalt minnesmerke, Sør-Varanger avis 27. 05. 1995.

Sørgaard, Knut – Julneset: friluftsområde med en spennende historie. Romsdals sogelags årsskrift 1994: 133–152.

Utgård, Per I. – Bodø hovedflystasjon 1945–1995. Bodø 1995.

Welle-Strand, Edvard – Feltliv i Nord-Norge. Kristiania 1908.

Wikstøl, Rune (red.) – Historiske linjer: Verneplan for Telenors bygninger og installasjoner, Telenor, Oslo 1998.

Willoch, G. I. (red.) – Vardøhus festning 650 år, Kystartilleri-nytt 1960 [spesialnr.]