Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder og litteratur

Kilder/arkiv

Riksarkivet

Riksantikvaren

Forsvarsmuseet

Diverse rapporter og arkivalia FBT/FO

Kjeller flyhistoriske forening

Div. kommuner: Kulturvernplaner, kommuneplaner m.v.

Muntlige informanter

Litteratur

Arheim, Tom (et al.) – Fra Spitfire til F-16: Luftforsvaret 40 år 1944–1984. Oslo 1984.

Aslaksrud, R. og Løken, E. – Helgelandsmoen 125 år: 1868–1993. Helgelandsmoen 1993.

Berg, Knut (red.) – Norges kunsthistorie. Oslo 1981–83.

Berg, Roald – Norge på egen hånd: 1905–1920. Norsk Utenrikspolitikks historie bd. 2. Oslo 1995.

Bjarnar, Ove – Elvekulturen. Eikers historie bd 3. Nedre Eiker 1994.

Bjørgo, N. (et al.) – Selvstendighet og union. Fra middelalder til 1905. Norsk utenrikspolitikks historie bd. 1. Oslo 1995.

Bleken-Nilsen, Toralv – Furnes bygdebok bd. 1. Furnes 1941.

Blindheim, B.B. – Befestninger i Østfold. Fredrikstad 1965.

Blom, Grethe Authén – Fra Bergseminar til teknisk høyskole. Oslo 1957.

Brandtzæg, Ø. (et al.) – Hærens samband på Jørstadmoen 1945–1995. Otta 1995.

Christiansen, G.E. – Åker i Vang. Minner fra Vang. Elverum 1989.

Dukstad, S. og Lende, R. – Transportregimentet 1946–1994. Mysen 1994.

Dyrhaug, Tore – Da krigen skulle til Vestfold i 1905. Vestfoldminne 1981: 3–12.

Dyrhaug, Tore – Tysk forsvarsstrategi i Vestfold under annen verdenskrig Vestfoldminne 1983: 9–18.

Enerhaugen, Øyvind (red.) – Kystkulturstien i Drøbak. Drøbak 1992.

FBT – Guide til Akershus festning. Oslo 1998.

FBT – Verneplan for Akershus festning. Oslo 1998.

FFSB/SIS – Sambandsbølger: Forsvarets fellessamband i går, i dag, i morgen. Oslo 1978.

Finans- og Tolldepartementet. – Stortingsmelding nr. 10: Statens eiendommer (div. årganger)

Finne-Grønn, S.H. – Elverum: En bygdebeskrivelse. Kristiania 1921.

Fjeld, Odd T. – Kystartilleriet gjennom 150 år. Norsk Militært Tidsskrift 1981 (6): 269–292.

Fjeld, O.T. (red.) – Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo 1999.

Fjørtoft, Jan Egil – Tyske kystfort i Norge. Arendal 1982.

Forsvarsdepartementet – St.meld. nr. 54 (1992–1993): Nasjonale festningsverk.

Fylkeskonservatoren i Hedmark – Stangebyen. Hamar 1976.

Grødtlien, Trond – Litt om Lahaugmoens historie. Lahaugmoen 1995.

Grüner, H. – Beretninger om Norges Befæstninger. Christiania 1902.

Haavelmo, Halvor (red.) – Skedsmo: bygdens historie. Skedsmo 1950–52.

Hansen, Aage – De gamle batterier og skanser på Østsiden av Drøbak, Follominne 1980.

Hanssen, R. – Oslo byleksikon. Oslo 1987.

Henriksen, Vera – Luftforsvarets historie bd. 1. Oslo 1994.

Holm, Terje H. (et al.) – Forsvaret og 1905. Forsvarsmuseets årbok 1980.

Infanteriregimentet – Telemark infanteriregiment nr. 3: 1628–1978. Kongsberg 1977.

Julsrud, Ths. (red.) – Kongsvinger festning [guide]. Kongsvinger 1961.

Jølsen, O. E. – Fossumavsnittets befestningers historikk 1905–1924 [opptrykk Forsvarets overkommando 1996].

Kavli, G. – Norges festninger: Fra Fredriksten til Vardøhus. Oslo 1996.

Kiærland, Lars – Litt om ekserserplasser, telthus og sjefsgårder. Norsk militært tidsskrift 1952 (7).

Kvaal, M. T. – Kjeller flygeplass 1912–52: En kort beretning om vår flygnings første tid. Kjeller 1952.

Lillevold, Eyvind (red.) – Borre bygdebok. Horten 1954.

Lislegaard, Othar – Oscarsborg: Hovedstadens og rikets port. Oslo 1971.

Lowzow, Haakon Ditlef – Grænseforterne: en militær Udredning. Christiania 1905.

Løken, H. – Utførte og forberedte befestningsanlegg for Forsvaret. Norsk artilleritidsskrift 1995 (4).

Magnussen, Kjeld – Kongsvinger festning. Fortidsminneforeningens årbok 1985.

Mamen, H. Chr. (red.) – Inventarie-Beskrivelse for Oscarsborg Ingeniør-Detachement, Follominne 1980.

Marker historielag – Unionsoppløsningen i norske og svenske grensetrakter. Marker 1995.

Melien, Tor Jørgen – Vakt og vern: Marinen og kystartilleriet 1914–1918. Forsvarsstudier 1995 (1).

Midtveit, Anne Helene – Åker gård [hovedoppgave NLH]. Ås 1994.

Moe, C. F. – Gråtenmoen: ekserserplass i Telemark. Kongsberg 1979.

Munthe, C. O. – Fredrikshald og Fredrikstens historie indtil 1720. U.s. 1906 .

Mørkland, Egil (red.) et al. – Rygge hovedflystasjon 1945–1995. Sarpsborg 1996.

Nes bygdeboknemds redaksjonsutvalg – Nes på Romerike; Bygdehistorie bd. 6. Nes 1979.

Nilsen, O. I. – Arsenalet på Hauerseter: 1/1–1946–1/1–1995. U.s. 1995.

Norske reserveoffiserers Forbund: – Glommabuens krigshistorie 1563–1945. U.s. 1995. avd. Fossumstrøket

Nygaard, Truls – Grense-fortet Hjelmkollen ved Svinesund må bevares. Landskapsvern 1972.

Nygaard, Truls – Restene etter Norges «Maginot-linje» i 1905. Wiwar 1973 (2): 7–28.

Osbakk, H. L. (red.) – Skyte- og Vinterskolen for infanteriet 1861–1986. U.s. 1986.

Ramseth, Chr. – Hamar bys historie. Hamar 1899.

Rasch-Engh, Rolf – Den norske hær og Eikerbygdene. Eiker-Minne 1978: 3–16.

Rastad, P. E. – Kongsvinger festnings historie 1814–1982. Kongsvinger 1987.

Riksantikvaren – Halden: Festningen og byen. Oslo 1963.

Riksantikvaren – Norske fyr: Nasjonal verneplan for fyrstasjoner. Oslo 1997.

Rustung Hegland, Jon – Sjøforsvarets minevesen 1870–1970. Horten 1971.

Saltnes, Magnar – Akershus infanteriregiment nr. 4 1628–1995. Oslo 1998.

Sandsmark, Olav (red.) – Kystkulturstien i Drøbak. Drøbak 1992.

Schjølberg, Jacob T. – Telemark infanteriregiment nr. 3. Oslo 1988.

Skodvin, Magne – Krig og okkupasjon 1939–1940. Oslo 1990.

Stamsø, T. og Fasting, K. – Skipsbygging på Horten gjennom 150 år. Horten 1968.

Stang, Georg – Glommenlinjen. Kristiania 1908.

(u.n.) – Historisk tilbakeblikk. Årbok for Terningmoen 1993.

Thorheim, Eiliv Jørgensen – Nike-bataljonen: De første 25 år. Lillestrøm 1985.

Torblå, P. og Mellegaard, N. – Hvalsmoen ekserserplass 1893–1993. U.s. 1993.

Ulateig, Egil – Heimevernets hjerte: Heimevernskolen Dombås 1948–1998. Dombås 1998.

Vestad, Geir – Langs dragonenes strand. Hamar Arbeiderblad 20. juni 1998.

Zeiner-Gundersen, H. F. – Norsk artilleri gjennom 300 år. Arendal 1986.