Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende saksbehandlingsrutiner

Oscarsborg eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. Departementet har dermed det overordnede forvaltningsansvaret, med Forsvarsbygg som utførende forvaltningsorgan. Et unntak kan gjelde bygninger som omfattes av avtaler med eksterne brukere. Her gjelder generelt at bruker har vedlikeholdsansvaret. Avtaler inngått med Oscarsborg festning eller Kommandanten som avtalepart, blir suksessivt reforhandlet slik at Forsvarsbygg kommer til å stå som avtalepart for Forsvaret. Det blir i de nye avtalene tatt inn en passus om at alle planer skal forelegges Forsvarsbygg til vurdering.

Spørsmål om endringer utover vanlig vedlikehold skal forelegges Riksantikvaren til vurdering. Forsvarsbygg NFV fungerer som saksforberedende instans, med Forsvarsmuseet som militærhistorisk rådgiver.

Landsverneplanen avgrenset antallet verneverdige inventarer vesentlig samtidig som den fordelte dem mellom verneklassene 1 og 2. Den videreførte imidlertid den samme saksbehandlingspraksis som var innført i og med Riksantikvarens pålegg, dog med den avgrensning at endringer og tiltak for inventarer i verneklasse 2 blir behandlet av Forsvarsbygg uten RAs mellomkomst.

Se forøvrig kapittel Saksbehandlingsrutiner.