Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer i Oscarsborg festnings nærområder

Utredning om åpning av jeteen

Det norske Veritas har fått i oppdrag av Kystverket å utrede muligheten for bedring av sikkerheten i Drøbaksundet. Utredningen vil foreslå åpning av 021501 1008 Jeteen mellom Småskjær og Hurumlandet for skipstrafikk som en langsiktig mulighet. Dette bunner i et ønske om å separere nord- og sydgående skipstrafikk for dermed å redusere risikoen for skipskollisjoner. En i utgangspunktet relativt liten risiko gjør at det knytter seg betydelig usikkerhet til realiseringen av et slikt prosjekt.

Under utredningsarbeidet er det fra OSCFs side underhånden blitt poengtert at bølgegang fra skip som passerer gjennom vestre løp over tid vil vaske ut masser på Søndre Kaholmens vestside, med de konsekvenser dette vil ha for bryggeanleggene.

Frogn kommune har gjennom reguleringsplan fremmet forslag om å utdype farleden nærmest Hurumlandet med en 50 m bred og 4 m dyp åpning i jeteen, med andre ord utvidelse av den eksisterende åpningen for å lette passeringen for mindre fartøyer. Dette er av Riksantikvaren vurdert som et mindre vesentlig inngrep som man ikke vil ha innvendinger til.

Forventet fortetting i tilstøtende områder

Det er vedvarende høy etterspørsel etter boliger innenfor Frogn kommune. Tunnelforbindelsen Drøbak–Hurum forventes å generere øket påtrykk også på vestsiden av fjorden. Man må derfor påregne en viss nybygging, hovedsakelig i form av fortetting innenfor eksisterende boligområder. Dette kan igjen øke rekreasjonsverdien av Forsvarets ubebygde arealer, ikke minst på Seiersten, Heer, Nesset, Husvik og Kinnertangen.

Øvrige planer

Det foreligger ingen kommunale eller fylkeskommunale planer som forventes å ha betydelig innvirkning på festningens nærområder.