Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vernet av Møvik fort, Austrått fort og Trondenes fort er å ta vare på de ekstyske fortene slik at de også for ettertiden kan være en kilde til dokumentasjon og opplevelse av okkupasjonstidens utbygging, dets omfang og hvilke følger det fikk for lokalbefolkning, arbeidere og krigsfanger.

Verneplanens formål er å bidra til ivaretakelsen av de kvaliteter som er oppregnet under kap. 5 Kulturmiljøet.

For å oppnå dette er det viktig at:

  • området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av miljøet må opprettholdes og styrkes.
  • de fortifikatoriske anleggene bevares slik at deres utforming, funksjon og gjensidige sammenheng tydeliggjøres.
  • bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i henhold til vernebestemmelsene.
  • vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse av kulturminnemyndigheten.
  • tiltak i og skjøtsel av landskapet omkring anleggene ivaretar, evt. forbedrer, virkningen av anleggene anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted, samt respekt for biologisk mangfold.

Image "071769a_64_01.jpg" without description

Kasematten (inv.nr. 1005) på Møvik fort er forsøkt sprengt bort uten å lykkes. Foto: NIKU

Image "071769a_64_02.jpg" without description

Kanon II på Møvik fort er i dag museum. Rom er satt i stand gjennom å samle deler fra de tre andre kanonene på Møvik og deler fra andre ekstyske kanoner. Opprinnelig tyske dekorasjoner er malt på nytt. Foto: NIKU