Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Etablissementet Vardø har variert en del i utstrekning opp gjennom årene. Festningen forbindes vanligvis med selve stjernefortet men etablissementet omfatter i tillegg en liten garnison mellom byen og festningen, og et krutthus som ligger nord for festningen. I tillegg kommer endel arealer som har spilt en tildels viktig rolle i festningens naturalhusholdning, bl.a. Reinøya litt øst for Vardø. Dagens etablissement er mer en administrativ sortering enn en funksjonell enhet, og omfatter også Forsvarets øvrige bygnings- og anleggsmasse på Vardøya og nærliggende deler på fastlandet. I katalogen er det ikke gjort rede for nyere deler av etablissementet. I verneplanen redegjøres kun for arealer som har betydning i forhold til festningens historiske utstrekning.

Utviklingen av etablissementet er beskrevet under Historisk oversikt.

Følgende arealer omfattes av verneplanen:

  • G.nr. 18 b.nr. 3 Reinøya
  • G.nr. 20 b.nr. 299 Festningsgata 20 (Stjernefortet)
  • G.nr.20 b.nr. 626 Egede Nissens gt 4 (avtalefeste Kystverket)
  • G.nr. 20 b.nr. 302 Per Larsens gt. 1

Gjennom årene har det vært avstått og solgt endel arealer fra festningen. I de senere år gjelder dette bl.a. en tomt på Skagen og en tomt i Sandviken som begge er blitt overdratt Vardø kommune. Motsatt vei er to tomter, hhv. på Vårberget (g.nr. 19 b.nr. 491) og i Russevika (g.nr. 19 b.nr. 408) blitt overdratt fra Vardø kommune til Forsvaret. I 2005 ble et areal g.nr. 20 b.nr. 626 fradelt og bortfestet til Kystverket.

Bygninger og anlegg

Totalt omfatter verneplanen 23 katalognumre, herav 17 bygninger og seks fortifikasjoner (festningsporten og festningsmuren). Totalt brutto gulvareal for bygninger og anlegg som omfattes av vern er 1705 m2. I tillegg kommer glaciet og forterrenget som i vest opprinnelig strakk seg helt ut til sjøen, og som i dag er delt av senere eiendomsgrenser.

Se Katalog for oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg, samt Kart inventar- og eiendomskart for kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.

Image "chapter-2-21-1.jpg" without description

Operativ festning. Vardøhus var en operativ festning med en garnisonerende styrke frem til siste krig. Luftfotografiet – antagelig fra 1930-tallet – viser deler av den lille garnisonen, som bl.a. omfatter to generasjoner av soldatinnkvartering: Nede til høyre 0020 Kystvernbrakka (oppført under napoleonskrigene) og midt i bildet 0015, bygget som «den nye Barakke» i unionsoppløsningsåret 1905. Lengst til venstre i bildet ser vi flere bygninger som idag er borte; de to nærmeste er hhv. løytnantsboligen og doktorgården, så følger festningens smie i bakgrunnen. Foto: Vardøhus festnings arkiv.

Image "chapter-2-22-1.jpg" without description

Rekreasjon og matauk. Reinøya rommer en av landets fineste multeforekomster og store mengder hekkende sjøfugl, bl.a. stormåse og ærfugl. Festningen har hatt bruksretter til øya siden 1600- tallet, og ennå idag har festningen eksklusive bruksrettigheter til øya. I Gamvikbukta sør på øya finnes to torvgammer, oppført for hhv. befal (0025 «Hygga») og menige (0024 «Trygga»). «Hygga» til venstre i bildet. Foto: Kjartan P. Hauglid.