Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Balsvik, R. Rønning: Vardøgrensepost og fiskevær (2 bd.) Oslo 1989

Balsvik, R. Rønning: Vardø – grensepost og fiskevær. I: Wicken, O. (red.): Den norske garnisonsbyen. Forsvarsstudier 1991 (1): 52–63

Berg, E.: Kaserner, baracker och hyddor. Svenska soldatboningar under fyra århundraden. Stockholm 1981

Berg, R.: Profesjon – union – nasjon. 1814–1905. Norsk forsvarshistorie bd. II. Oslo 2001

Bjerkek, O. P.: Anvendelse av asfalt som kirkegulvbelegg i det forrige århundre. Fortidsminneforeningens årbok 1977 s. 77–84

Carisius, J.: "König Christian IVs Reise um ganz Norwegen bis an die Russiche Gränze im Jahre 1599." I: Schlegel, J.H.: Dänische Reisebeschreibungen und andre denkwürdige Handschriften in der Sammlung zur Dänischen Geschichte. København 1776 s. 185–222

Dahl, A. D.: Nord-Norges forsvar fra vikingtiden til i dag. Trondheim 1948

Evensen, P.: "En historie om 12-pundere." Årbok for Vardø 1983: 98–103

Eriksen, K. E. og Niemi, E.: Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860–1940. Oslo 1981

Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid: Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo 1999

Friis, J. A.: Kong Oscar IIs reise i Nordland og Finnmark i 1873. Christiania 1874

[FMF 1933] Fortidsminneforeningens årbok 1933 s. 123–124

[FMF 1949] Fortidsminneforeningens årbok 1949 s. 111

[FMF 1960] Fortidsminneforeningens årbok 1960 s. 138

[FMF 1962] Fortidsminneforeningens årbok 1962 s. 195–96

Gamst, T.: Finnmark under hakekorset. Arendal 1984

Grüner, H.: Beretninger om Norges befestninger. Kristiania 1902 – XVI, s. 196–206

[Hagen 1999a] Hagen, R.: "Den danske kongen, den norske styrmannen og den russiske katten. Christian 4. på Nordkalotten i 1599." Foredrag ved forskningsdagene på Universitetet i Tromsø 1999.

[Hagen 1999b] Hagen, R.: "Kongen, katten og presten. Christian 4.s møte med samisk trolldomskyndighet" – Populærhistorisk Magasin 2/1999

[Hagen 1999c] Hagen, R.: "Christian IVs sjøreise mot nord i 1599." Håløygminne 3/1999

Hagen, R.: "Christian IVs marineopprustning og orlogstokt i kampen om nordområdene 1596-1611." Paper fra det 24. Nordiske historikermøte, Århus 2001. (finnes også på www: http://aarhus2001. hum.au.dk/rundborde/hagenpaperprint.html)

Jensen, G. S.: Kystartilleriet 100 år alltid klar til strid. 1999

Lilienskiold, H.: Speculum Boreale. Ved O. Solberg. Oslo 1938–45

Meyer, L.: Om Vardø havneanlæg: en redegjørelse for dets foreberedelse og udførelse m.m. fra 1864–97. Chra. 1897

Moseid, T.E.: Vardø en bibliografi. [annotert bibliografi for Vardø, herunder festningen] Vardø 1986

Munch, P. A.: Det norske Folks Historie. Christiania 1852–59

Munck, K. B.: "Eggsankingen på Reinøya ved Vardø." Årbok for Norsk skogbruksmuseum 1972–75, s. 158–171

Myklebust, D.: "Bygningsvern i Finnmark." Fortidsminneforeningens årbok 1975

Niemi, E.: Pomor: Nord-Norge og Nord-Russland gjennom tusen år. Oslo 1992

Nissen, K.:"Vardø som kirkested i 650 år." Vår kirke i nord 1957: 33–46

Nissen, K.: "Vardø og Vardøhus i eldre tid. Hva gamle karter og dokumenter beretter." I: Willoch, G. I. (red.): Vardøhus festning 650 år. [spes.nr. av] Kystartilleri-nytt 1960, s. 19–65

Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus. Roma 1555. [Svensk utgave: Historia om de nordiska folken. Stockholm 1982]

Ringdal, N. J.: «Vardø» i Norsk Krigsleksikon. Oslo 1995 (finnes også på www: http://www.norgeslexi. com/krigslex/v/v1.html#vardo)

Sinding-Larsen, H.: "Vardøen. De forskjellige befestningsanlegg frem gjennem tidene." Avhandlinger utgitt av Det norske videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist.-filos. klasse 1937. No. 1

Simonsen, P.: "Jordfunn fra Vardø." Årbok for Vardøhus museum 1959, s. 8–56

Skaar, Johs.: "Tjeneste på Vardøhus i 1920-årene." I: Willoch, G.I. (red.): Vardøhus festning 650 år. [spes. nr. av] Kystartilleri-nytt 1960, s. 151–153

Stangeland, G. og E. Valebrokk: Norges bedste Værn og Fæste. Nasjonale festningsverk. Stavanger 2001. [om Vardøhus s. 195–214]

Storm, G.: "Anlægget af Vardøhus." Historisk tidsskrift 1884: 492

Struensee, C. A.: Begyndelsesgrunde i befestningskunsten. Bd. I–II. København 1780

Svendsen, O. Ø.: Fredede hus og anlegg 1: Finnmark/Troms/Nordland. Oslo [Riksantikvaren] 1981

[Willoch 1960a] Willoch, G.I.: "Vardøhus slott. Byggemåte – Skyts – Bemanning." I: Willoch, G.I. (red.): Vardøhus festning 650 år. [spes.nr. av] Kystartilleri-nytt 1960, s. 66–71

[Willoch 1960b] Willoch, G.I.: "Vardøhus festning. «Den nye festningen»". I: Willoch, G.I. (red.): Vardøhus festning 650 år. [spes.nr. av] Kystartilleri-nytt 1960, s. 72–89

[Willoch 1960c] Willoch, G.I.: "Christian IVs reise til Vardøhus og Kolakysten i 1599." I: Willoch, G.I. (red.): Vardøhus festning 650 år. [spes.nr. av] Kystartilleri-nytt 1960, s. 66–71

Øien, T.: "Barndomsminner fra Vardøhus." Årbok for Vardø 1988, s. 57–60

Øyen, Å.: "Vardø og Vardøhus i hine, hårde dager." Årbok for Vardø 1988, s. 120–127