Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kan spare over 1,1 milliard kroner årlig

Forsvarsdepartementet anslår at det er et årlig gevinstpotensial for eiendommer, bygg og anlegg i forsvarsektoren på mellom 556 og 1 141 millioner kroner.

– Dette er en oppjustering i forhold til McKinseys opprinnelige anslag, men med de rette forutsetningene anser vi det som realistisk, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Effektivisering av forsvarssektoren

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet leverte McKinsey & Company sin rapport om modernisering og effektivisering av utvalgte stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren i mars i år. Etatene i sektoren leverte deretter sine innspill, og nå er Forsvarsdepartementets anbefalinger klare. Disse vil benyttes som underlag i den løpende prosessen med å modernisere og effektivisere forsvarssektoren, og som grunnlag for arbeidet med ny langtidsplan.

McKinseys rapport er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets nettsider

Forsvarsbyggs innspill til McKinsey-rapporten kan leses i sin helhet her

Forsvarsdepartementets rapport om anbefalinger knyttet til tiltak utarbeidet av McKinsey & Company finner du her

Arealreduksjon

En vesentlig del av gevinstpotensialet ligger i å redusere sektorens totale eiendomsportefølje.

– Forsvarsbygg har solid kompetanse på avhending av eiendom, og vil raskt kunne håndtere en økt oppdragsmengde. Det forutsetter imidlertid at Forsvaret setter fart på utrangeringen av eiendom de ikke lenger har bruk for. I det arbeidet skal vi være en god rådgiver for Forsvaret, sier Frode Sjursen.

Forsvarsdepartementet anbefaler videre å gjennomgå ordningen med at sektoren eier egne boliger i sentrale strøk, og anslår at ca. 70 prosent av dagens boligportefølje kan tas ut.

– Dette vil gi store salgsinntekter for forsvarssektoren, og samtidig vesentlig lavere drift- og vedlikeholdskostnader. Forsvarsboligene er samtidig et personalpolitisk virkemiddel, og det kreves en politisk beslutning for å kunne realisere disse gevinstene, sier Sjursen.

Det foreslås å utrede om forvaltningen av festningsverkene kan overføres til en annen offentlig aktør.

– Dette er i tråd med vårt eget innspill om at vern og utvikling av nasjonale kulturminner kommer i konflikt med behovene i den skarpe enden, og at rammebetingelsene til Forsvarsbygg ikke er tilpasset en sivil bruk av festningene med behov for tilpasninger og utvikling, sier Frode Sjursen.

Standardisering og driftsoptimalisering

Forsvarsdepartementet foreslår at byggekostnadene kan reduseres mellom 5 og 10 prosent, i det vesentlige gjennom økt standardisering. Det foreslås også en reduksjon av driftskostnadene gjennom å innføre beste praksis arbeidsmetodikk i alle Forsvarsbyggs markedsområder.

– Dette arbeidet er vi allerede godt i gang med, og vi forventer å kunne hente ut effekter allerede fra 2016. Vi samarbeider også med våre nordiske naboland i arbeidet med å øke bruken av standardiserte løsninger, sier Sjursen.

120 millioner innen 2020

Forsvarsbygg er i gang med et internt kostnadsreduksjonsprogram som har som mål å spare 90 millioner kroner årlig innen 2020. I tillegg kommer 30 millioner kroner i årlige besparelser ifm. med avviklingen av kampflybaseprosjektet.

– Dette skal vi få til gjennom å organisere oss smartere og kutte i administrative kostnader, sier Frode Sjursen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.