Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sammen skal vi sikre en bærekraftig utvikling av festningene våre

5. juni er verdens miljødag. Forsvarsbygg markerer dagen med å fremheve betydning av bærekraftige byer og lokalsamfunn, og lanserer en veileder for bærekraftig utvikling av de nasjonale festningsverkene.

Verdens miljødag er verdens største miljømarkering. Hensikten er å øke bevisstheten om miljøspørsmål. I år er temaet for dagen «Bare én jord», som handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet og at vi derfor må ta vare på den.

Veilederen for bærekraftig utvikling av de nasjonale festningsverkene er ett av Forsvarsbyggs bidrag til dette viktige arbeidet. 

Her finner du Forsvarsbyggs veileder for bærekraftig utvikling av de nasjonale festningsverkene

Veilederen er basert på FNs bærekraftsmål
De nasjonale festningsverkene er viktige besøksmål både for turister og lokalbefolkning. Den er også en arena der historien møter samtiden og det sivile samfunn møter Forsvaret.

—Festningene er viktige attraksjoner i lokalsamfunnene i Norge. Som eiendomsforvalter er det vår oppgave å legge til rette for en bærekraftig utvikling som skaper yrende liv og holder historien i hevd. Veilederen er basert på FNs bærekraftsmål, sammen med vår egen miljøstrategi og gjeldende krav og regelverk, sier Jan Erik Johansen, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg.

Nasjonal reiselivsstrategi har også vært en veiviser i arbeidet. Nasjonal reiselivstrategi peker ut mål og retning for norsk reiseliv mot 2030. Den sier at vi skal øke verdiskapingen, gjestetilfredsheten og de positive ringvirkningene for landet og lokalsamfunn. Utviklingen skal samtidig bidra til attraktive lokalsamfunn med fornøyde innbyggere og at Norges klimaavtrykk blir redusert.

Vi trenger sterke partnerskap for å lykkes
Veilederen retter seg først og fremst inn mot aktørene som er involvert i utvikling av festningene eller har publikumsrettet virksomhet. Målet er at den skal være et grunnlag for at vi sammen kan gjøre festningene til attraktive besøksmål og bidra til et bærekraftig samfunn

—Vi jobber for at utviklingen av festningen er økonomisk bærekraftig og tar miljømessige og sosiale hensyn. For å få til dette er vi avhengig av et godt samarbeid mellom de ulike aktørene på festningene. Samarbeid gjør at vi påvirker og inspirerer hverandre. Vi har tro på at vi skaper gode bærekraftige løsninger når private og offentlige aktører jobber på lag med lokalsamfunnet, forteller destinasjonsutvikler for festningene, Anne Grethe Bakke, på vegne av de lokale festningsforvalterne i Forsvarsbygg.

Unike naturverdier og kulturminner blir tatt vare på
Festningene er fredede nasjonale kulturminner og flere av dem har også store parkanlegg. Forsvarsbygg tilrettelegger turstier for gående og syklende, og utviklingen av festningene tar så langt det er mulig hensyn til prinsippet om fri ferdsel og å unngå privatisering av friområder.

—Det er et rikt naturmiljø og naturmangfold på festningene. Sammen med ekspertise og vernemyndigheter har vi utviklet egne skjøtselplaner, slik at vi på best mulig måte tar vare på omgivelsene. Vi ønsker å bidra til at festningens kulturminneverdi blir ivaretatt, naturverdiene på festningen tas vare på og at pollinerende insekter får gode vilkår, sier Bakke.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.