Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvaret og naturmangfold – ei motsetning?

Ofte kan ein tenke at Forsvaret har ei negativ virkning på naturen, men i ein del høve er det faktisk positivt for det biologiske mangfoldet at et område er i Forsvarets forvaring.

Aktivitet i skyte- og øvingsfelta

Skyte- og øvingsfelta er Forsvarets viktigste klasserom. Forsvaret treng å øve i mest mogeleg naturlig terreng. Det betyr at skyte- og øvingsfelta ofte har blitt skjerma for utbyggjing, landbruksutvikling og enkelte stader også friluftsliv. Områda har difor beholdt eller utvikla naturverdier, som ellers i samfunnet har blitt kraftig redusert på grunn av slik menneskeleg aktivitet.

Aktiviteten til Forsvaret virkar samstundes inn på naturen i skyte- og øvingsfelta. Vi kan dele denne virkninga inn i fire hovudemne:

  • Arealbruk (bygg- og anlegg, slitasje og skogsdrift)
  • Spredning av framade organismar (forflytning av materiell og personell over landegrenser
  • Forureiing (tungmetallavrenning og drivstofflekkasje)
  • Stress av flora og fauna (motorisert ferdsel, sprengningar, jagerfly og helikoptertrafikk)

Kartlegg sårbare artar og område

Vi treng å ha oversikt over sårbare artar og område, slik at vi kan ta hensyn til dei. Vi har sia 2001 kartlagt biologisk mangfald i skyte- og øvingsfelta. Registreringene ligger i dei offentlege databasane Artskart og Naturbase.

Her kan du lese rapportar fra arbeidet.

Tek vare på naturen

I områder der det allerede har skjedd skader på terrenget, kan det være behov for restaurering. På andre steder driv Forsvarsbygg skjøtsel, enten for å holde vegetasjonen nede (særlig på skytebaner, men også f.eks på festningsverk kan det være ønskelig), for å bevare områder med sjeldne og sårbare arter eller for å bekjempe fremmede invaderende arter.

Foto: Jan Ingar Båtvik

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.