Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Terningmoen

Terningmoen preges av den typiske skogen i Hedmark dominert av furu, lav og bærlyng. Det store myrområdet i sentrale og søndre deler av skytefeltet er likevel spesielt. Myrkomplekset utgjør en naturlig avgrenset enhet og er det viktigste viltområdet på Terningmoen.

Terningmoen ligger like ved Elverum sentrum.

Viktige skogsområder

I øst grenser feltet mot Glomma og elva Terninga renner gjennom den
nordlige delen av feltet. Omlag 80 % av Terningmoen utgjøres av produktiv skog. Skogen hører hovedsakelig til typene blåbærskog, bærlyngskog og lavskog.

Blindgjengerfelt A og Sørberget er det mest naturskogpregete området innenfor Terningmoen. Det ligger tre nøkkelbiotoper/ naturtyper i skog innenfor området, og området er registrert som viktig for hullrugere som hakkespetter og ugler. Skogsområdene på Terningmoen er også viktige også for tiur, varsler og hønsehauk.

Elgen beiter flittig i området, og både gaupe og ulv er registrert her flere ganger.

Yndet sted for orrfugl

Myr utgjør cirka 13 prosent av skyte- og øvingsfeltet. Det største myrområdet er et stort sammenhengende område med små tjern og våte partier, som ligger sentralt og sør i feltet. Innimellom er det holmer med skog.

Området er hekke- og beiteplass for en rekke fuglearter tilknyttet myr og vann. Myrkomplekset utgjør en naturlig avgrenset enhet og er det viktigste viltområdet på Terningmoen.

I 1991 ble det gjort en kartlegging av orrfugl i dette området. Det ble da observert om lag 70 spillende orrfugl på dette myrkomplekset. Det har vært gjort registreringer flere ganger seinere, men mye tyder på at det er kraftig nedgang i bestanden. Andre arter som har vært observert i dette området er blant annet trane og smålom.

Salamander og storørret

Innenfor feltet ligger flere mindre dammer og tjern. Hele 13 gamle branndammer finnes innenfor området. Disse er fiskeløse og kan være leveområder for salamandere. Dette har ikke tidligere blitt undersøkt, og er et viktig punkt som skal sjekkes ut i forbindelse med neste kartleggingsrunde. Terninga er derimot en viktig elv der det er registrert flere fiskearter, og det antas at elva er gyteplass for storørret fra Glomma.

Foto: Spillende tiur fotografert av Håkon Gregersen. Bildet kan ikke kopieres og brukes uten tillatelse fra fotografen.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: Østoppland infanteriregiment ble opprettet i dette distriktet fra år 1657. Terningmoen som forsvarsanlegg ble først opprettet som ekserserplass ca år 1879.
Areal: 23 837 daa
Fylke: Hedmark 
Kommune: Elverum
Eieforhold: Eid
Hovedaktivitet: Både Gardens rekruttskule, Opplandske heimevernsdistrikt, Krigsskulen 1. avdeling, Hærens våpenskole med Forsvarets vinterskole, Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon holder til her.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.