Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernesituasjon

Eksisterende vernestatus

Følgende inventarnummer er i Landsverneplanen ført opp som fredningsverdige:

Inv.nrNavn

1621071001

Kanon m/fjellanlegg

1621071002

Ammunisjonstunnel

1621071003

Tidligere forlegningsbunker

1621071005

Antitankbunker

1621071006

Tanksperrring

I tillegg til de ovenfor nevnte inventarer, er alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt verneområde inkludert i vernet.

Reguleringsmessige forhold

Lundahaugen er i Ørland kommunenes arealplan regulert til gjeldende område for Forsvaret.1 Mot sør og vest grenser Forsvarets eiendom til et landskapsvernområde.

Mot nord er deler satt av til friområde, mens øvrige omliggende områder er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Inne på Forsvarets eiendom faller også en del av et større område vernet etter lov om naturvern av 19. juni 1970 (kgl.res. 06.10.1989 nr. 1068). Formålet med Austråttlunden landskapsverneområde er å bevare skoglandskapet og verne et rikt plante- og dyreliv i et område med sterke og verdifulle kulturhistoriske tradisjoner.2 I dette område og innenfor etablissementets grenser er det en 400 år gammel eik, fredet i 1993 som naturminne, og et 300 år gammelt lindetre.

I forslag til arealplan for perioden 2001–2012 er selve Lundahaugen fremdeles markert som område for Forsvaret. Et mindre område helt i øst er inkludert i en fremtidig golfbane.

Lundahaugen grenser til Austråttlunden landskapsverneområde som ble opprettet i 1975 for å ta vare på et særegent skoglandskap med verdifulle kulturhistoriske tradisjoner. Tekniske inngrep som forringer naturmiljøet er forbudt i alle verneområdene.

Eksisterende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis

Ettersom vernet av de ovenfor nevnte objektene er av relativ ny dato, har det ikke eksistert klare saksbehandlingsrutiner. Leieavtalen mellom Forsvaret og Ørland kommune gir kommunen ansvar for vedlikehold av kanontårnet. Ørland hovedflystasjon har imidlertid gjennom økonomiske ressurser og personell bidratt til istandsettelsen av tårnet og fjellanlegget, og drift av fjellanlegget.

NFV er ansvarlig for tilførsel av midler som sikrer en forsvarslig forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

I tillegg har Forsvarsmuseet gitt et årlig tilskudd til teknisk vedlikehold av kanonen. Ørland kommune gir tilskudd til driften av kanontårnet og lønner guider.

Ettersom byggverkene og etablissementet er inkludert i Landsverneplan for Forsvaret med verneklasse 1, skal inventarene og spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet behandles som administrativt fredet.

I henhold til fredningsvarselet skal alle endringer og tiltak på Austrått fort godkjennes av Riksantikvaren.

Se for øvrig saksbehandlingsrutiner.

Planer i etablissementenes nærområder

Det foreligger ikke planer om endringer i militær eller sivil bruk av området.

1 Kommunedelplan for Ørland kommune 1995–2006, arealdel. Godkjent av Ørland kommunestyre den 15.12.1994.

2 Naturvernområder i Ørlandsregionen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, 1994

Fant du det du lette etter?