Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Dokumentasjon

Dokumentasjon av reparasjonsarbeider gjør det mulig å bevare minnet om hvordan arbeidet ble utført utover sin egen tid. Viser reparasjonen seg ikke å holde over tid, gjør dokumentasjonen det mulig å se hva som den gang ble gjort, og evt. korrigere metode og teknikker med henblikk på kommende arbeider av samme type.

For alle typer tiltak skal det lages en sluttdokumentasjon, dvs. en dokumentasjon av gjennnomførte arbeider. Sluttdokumentasjonen skal beskrive førtilstand, forhold som avdekkes under arbeidene, begrunnelse for valg av metoder og løsninger og sluttresultatet. Det skal lages en sluttdokumentasjon for hvert inventar, eventuelt for flere inventarer samlet når flere inventarer inngår i et prosjekt. Det må i så fall fremgå tydelig hvilke arbeider som er gjennomført på de ulike inventarene.

Sluttdokumentasjon skal utføres av en som har fulgt prosjektet og har nødvendig kunnskap om gjennomførte arbeider. Det kan være byggeleder, prosjekterende, rådgiver i NFV eller eksterne rådgivere som er engasjert til å følge opp arbeidene. Det er sjelden formålstjenlig at utførende leverer sluttdokumentasjonen. Imidlertid skal den utførende levere FDV-dokumentasjon i henhold til avtale, og dette vil utgjøre en del av underlaget for sluttdokumentasjonen. Sluttdokumentasjonen skal følge Forsvarsbyggs mal og kvalitetssikres av rådgiver i NFV. For fredede inventarer skal kopi av sluttdokumentasjonen inkludert relevante vedlegg sendes til Riksantikvaren. Sluttdokumentasjonen skal leveres før prosjektet avsluttes.

Det forutsettes at det før arbeidene settes i gang er gjennomført antikvarisk dokumentasjon av førtilstand. Ofte vil det være behov for å supplere den antikvariske dokumentasjonen under arbeidene ved avdekkinger og demontering. Antikvarisk dokumentasjon gjennomføres normalt av en fagperson (antikvar) med nødvendig kulturhistorisk bakgrunn. I prosjekter hvor det ikke er gjennomført en antikvarisk dokumentasjon, settes det strengere krav til å dokumentere før-tilstand og prosess: Det forutsettes at håndverker fører logg over arbeidene underveis i prosjektet. For murerarbeid skal rutinen «Føring av loggbok for murere» følges. Entreprenøren må selv gjennomføre nødvendig dokumentasjon, eksempelvis fotografering og merking av steiner som demonteres.