Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Nedleggelse av Hærens forvaltningsskole

Et iverksettingsbrev fra FD til Forsvarets etatssjefer, datert 20.6.2001, innebar (kap. 3.8) at Hærens forvaltningsskole på Fredriksten skulle nedlegges. En felles forvaltningsskole for Forsvaret ble imidlertid etablert samtidig, med en avdeling på Fredriksten, slik at skolevirksomheten langt på vei er videreført innenfor de samme rammer.

Interimsløsning for de nasjonale festningsverkene

Økonomiske rammebetingelser og andre forhold har ført til at Forsvaret har måttet prioritere sin primærvirksomhet. I Stortingsproposisjon nr. 45 (2000–2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002–2005 (vedtatt i Stortinget 13. juni 2001) heter det således under pkt. 6.4.2. Eiendommer, bygg og anlegg, underavsnittet Vernede og fredede objekter, at regjeringen vil gå inn for avhending av vernede og fredede objekter som Forsvaret ikke lenger har behov for. Det heter videre at de nasjonale festningsverkene som går ut av militær bruk, på sikt bør vurderes overført til et eget statlig organ etter mønster av tilsvarende ordninger i andre land. Det ble derfor opprettet en prosjektorganisasjon i Forsvarsbygg for å forberede dette.

Det ble valgt en interimsløsning for de nasjonale festningsverkene som innebærer at Nasjonale Festningsverk under Forsvarsbygg fikk forvaltningsansvaret for de festningsverkene som gikk ut av militær bruk.

Arbeidet med en forvaltningsløsning felles for alle statlige etater, tok fatt høsten 2001, da det ble etablert et forprosjekt i regi av AAD. Forprosjektet, som ble overlevert til statsråden i mars 2002, la grunnlaget for kriterier for eierskap, forvaltningsmodeller osv. Dette arbeidet ble videreført som prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer i regi av Moderniseringsdepartementet.

I mars 2005 forelå en innstilling, der FD ønsket å beholde festningene i Forsvaret og ikke samlet under ett felles forvaltningsorgan. I sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet av 10.11.2005 varslet imidlertid regjeringen Stoltenberg at den på et senere tidspunkt ville vurdere eventuelle endringer av statens bygge- og eiendomsvirksomhet nærmere.

I en kongelig resolusjon, som trådte i kraft 01.10.2006, fastla så Fornyings- og administrasjonsdepartementet at det enkelte fagdepartement er ansvarlig for å følge opp de overordnete retningslinjene for forvaltning av «sine» kulturhistoriske eiendommer.

Image "chapter-2-23-1.jpg" without description

Foto av minnestøtten for Carl XIIs fall, omtrentlig på det sted hvor man mener han døde. Området hvor minnestøtten står inngår idag i parkanlegget på festningens område. PJN foto.