Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Nedleggelse av LSS

Et iverksettingsbrev fra FD til Forsvarets etatssjefer, datert 20.6.2001, forutsatte at Forsvarets aktivitet på Fredriksvern skulle nedlegges. Eksisterende skolevirksomhet på LSS ble forutsatt erstattet av felles utdanningsordninger med tilsvarende skoler i andre forsvarsgrener og at Luftforsvarets befalsskole opprettes på Kjevik. Nedleggelsen av LSS ble iverksatt som forutsatt 1. august 2002. Samtidig ble Kompetansesenter FIS/P og Kompetansesenter forvaltning overført til FSAF. Funksjons- og systemorienterte kurs ble overført til FFS/avdeling Halden.

Image "chapter-2-23-1.jpg" without description

KREVENDE UTLEIEOBJEKT. Deler av den gamle bygningsmassen er bygget for et bestemt formål, og ikke så lett å gi en ny bruk. Fra nedre loft i 0019 Krutthuset. Foto: Jiri Havran

Interimsløsning for de nasjonale festningsverkene

Økonomiske rammebetingelser og andre forhold har ført til at Forsvaret har måttet prioritere sin primærvirksomhet. I Stortingsproposisjon nr. 45 (2000–2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002–2005 (vedtatt i Stortinget 13. juni 2001) heter det således under pkt. 6.4.2 Eiendommer, bygg og anlegg, underavsnittet Vernede og fredede objekter, at regjeringen vil gå inn for avhending av vernede og fredede objekter som Forsvaret ikke lenger har behov for. Det heter videre at de nasjonale festningsverkene som går ut av militær bruk, på sikt bør vurderes overført til et eget statlig organ etter mønster av tilsvarende ordninger i andre land. Valg av løsning bør skje i samarbeid med kulturminnemyndighetene og øvrig statsforvaltning med ansvar for verneverdige bygninger. Det varsles opprettet en prosjektorganisasjon i Forsvarsbygg for å forberede dette og samtidig synliggjøre utgiftene i de årlige budsjetter på en klarere måte enn hittil.

Proposisjonen fikk Stortingets tilslutning. Stortinget har imidlertid også bedt Regjeringen om å utrede «ulike ordninger for organisering av eierskap og forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg med historisk verdi» som fortsatt skal være under «statlig styring og kontroll». Inntil dette er utredet har FD valgt en interimsløsning for de nasjonale festningsverkene som innebærer at NFV har forvaltningsansvaret for de festningsverkene som ikke lenger skal være i militær bruk.

Arbeidet med en felles forvaltningsløsning tok fatt høsten 2001, da det ble etablert et forprosjekt i regi av AAD. Forprosjektet ble overlevert til statsråd Victor Normann den 20. mars 2002. forprosjektet legges grunnlaget for kriterier for eierskap, forvaltningsmodeller osv. som senere er tatt opp i nyere utredninger. En ny utredning i regi av Moderniseringsdepartementet gikk i juni 2004 over i en samlet utredning for hele Statens eiendomsforvaltning. En delt innstilling forelå i mars 2005, der FD stod for en delt løsning med festningene fortsatt i Forsvaret. Et statssekretærutvalg bearbeidet innstillingen videre og kom frem til det som stod i Bondevik II-regjeringens budsjettforslag: «Eiendommene innenfor universitets- og høyskolesektoren skal samles i en ny forvaltningsbedrift som er underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. Forvaltningen av viktige kulturhistoriske eiendommer samles i en egen enhet i Statsbygg.» «–Det vil bidra til å samle og styrke den kulturhistoriske kompetansen og gjøre finansieringen av arbeidet med å sikre de kulturhistoriske eiendommene mer robust,» uttalte avtroppende moderniseringsminister Morten Meyer i en pressemelding datert 14.10.2005. I sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet av 10. november 2005 varslet regjeringen Stoltenberg at den vil vurdere eventuelle endringer av statens bygge- og eiendomsvirksomhet nærmere, og komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Kommunedelplan for Stavern

Foreliggende verneplan sikter mot å definere Fredriksverns verneverdier og anvise hvordan kulturminneloven kan brukes til å ivareta disse. Kommunedelplanen for Stavern, som etter planen skal være juridisk bindende i løpet av sommeren 2006, stiler mot å definere hvilken bruk arealene i Stavern skal gi rom for, her med plan- og bygningsloven som redskap. Områdene Forsvaret eier er midlertidig båndlagt for forsvarsformål («område for Forsvaret», jfr. kartene 10.2 og 10.6). Denne reguleringen opphører 30.04.2007. Hvis kommunedelplanen ikke blir vedtatt, vil dagens båndlegging antagelig bli søkt forlenget i ytterligere to år. Blir den derimot vedtatt, vil dagens båndlegging måtte avløses av en permanent regulering, ettersom Forsvarets aktivitet er opphørt og reguleringen må være i samsvar med gjeldende bruk. Særlig viktig er dette for den del av Fredriksvern som idag disponeres av Justissektorens kurs- og kompetansesenter, hvor offentligheten har begrenset adgang. Dette området må påregnes regulert til spesialområde etter plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd nr. 6.

Kommunen har videre tilkjennegitt at man som planmyndighet har et ansvar for å bringe reguleringen i samsvar med faktisk arealbruk. Pr. idag er Fredriksvern samt Stavernsøya og Citadelløya i kommuneplanens arealdel regulert som område for Forsvaret (jfr. kart 10.2 Eksisterende verne- og reguleringsstatus). Siden Forsvaret ikke lenger er aktiv bruker av etablissementet, er det kommunens ambisjon å bringe reguleringen i overensstemmelse med gjeldende bruk.

Image "chapter-2-25-1.jpg" without description

FRA 1757. Citadellets port med Fredrik Vs monogram. Foto: Jiri Havran